Ambtenarenrecht

Ambtenaar in de klassieke zin van het woord is iedere burger die op permanente wijze aan de uitoefening van de openbare macht deelneemt. Een ambtenaar kan zowel in statutair als contractueel verband werkzaam zijn.

Een statutaire ambtenaar wordt door de overheid aangesteld en diens rechtspositie is vastgelegd bij statuut uitgewerkt door de overheid zelf. Een contractuele ambtenaar wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst en valt voor wat zijn arbeidsvoorwaarden betreft onder de regeling van de privésector. Het onderscheid tussen beide categorieën van ambtenaren vervaagt, doch blijft uiterst actueel, in het bijzonder op vlak van werving en selectie, tucht, ontslag, sociale zekerheid.

Argus Advocaten adviseert en verdedigt de belangen van volgende overheden:

  • Provincies, lokale besturen en OCMW's
  • Vlaamse overheid
  • Federale overheid
  • Onderwijsinstellingen – gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs
  • Federale en lokale politiediensten

Inzake volgende betwistingen

  • Rechtspositieregeling
  • Werving, selectie, benoemingen
  • Tuchtrechtelijke maatregelen
  • Raad van State

 

 

© 2015 Argus Advocaten