De aankoop en verkoop alsook het bouwen en zelfs het beheren van onroerend goed is een erg complexe aangelegenheid geworden, beheerst door heel wat wetten.

Argus Advocaten adviseert en begeleidt u bij de voorbereidende besprekingen, de eigenlijke contractvorming en het beheer en de uitoefening van uw rechten en verbintenissen uit die overeenkomst.

Ingeval van betwisting kunnen wij u bijstaan en zal bij voorkeur een minnelijke oplossing worden nagestreefd. Indien een dergelijke regeling niet meer mogelijk is, voeren wij de noodzakelijke gerechtelijke procedures, hetzij voor de bevoegde rechtbanken hetzij voor een scheidsgerecht (arbitrage).

Dit betreft onder meer:

Daarenboven zijn de regels die het eigendomsrecht of bezit van een onroerend goed beheersen zijn vaak erg complex.
Dit betreft onder meer alle vragen of betwistingen aangaande :

 

 

© 2015 Argus Advocaten