Dagelijks worden er talloze contracten afgesloten, soms zonder dat u het goed en wel beseft, maar vaak ook met een grote impact op de toekomst. Het is dan ook aangewezen dat u voorafgaandelijk goed geïnformeerd of begeleid wordt opdat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Argus Advocaten adviseert en begeleidt u bij de voorbereidende besprekingen, de eigenlijke contractvorming en het beheer en de uitoefening van uw rechten en verbintenissen uit die overeenkomst.

Ingeval van betwisting kunnen wij u bijstaan en zal bij voorkeur een minnelijke oplossing worden nagestreefd. Indien een dergelijke regeling niet meer mogelijk is, voeren wij de noodzakelijke gerechtelijke procedures, hetzij voor de bevoegde rechtbanken hetzij voor een scheidsgerecht (arbitrage).

Dit betreft onder meer:

© 2015 Argus Advocaten