Tarieven en wettelijke bepalingen

Bij Argus Advocaten komt u nooit voor verrassingen te staan. Wij garanderen een 100% transparantie in kosten.

Verhelderend eerste advies

De ervaring leert dat een eerste advies verhelderend en richtinggevend is. Een vrijblijvend en louter richtinggevend gesprek van ongeveer 30 minuten, kost slechts 75 euro (excl. BTW). Heeft een procedure geen kans van slagen? Dan maken we dit onmiddellijk duidelijk.

Transparante erelonen

Na een eerste gesprek stellen we een overeenkomst op met U aangaande onze erelonen en kosten.

We hanteren een indicatief basisuurtarief tussen 100 tot 200 euro, exclusief btw. Dat tarief wordt in onderling overleg bepaald afhankelijk van de aard van het dossier, het dringend karakter van onze tussenkomst, de moeilijkheidsgraad van de betwisting, het resultaat, enz. . Elke prestatie wordt in dat geval uiteraard nauwgezet bijgehouden. U heeft ten allen tijde inzage in onze prestatiefiches.

Wordt het ereloon begroot volgens de waarde van het dossier, dan gebeurt dat op basis van een voorgaande afspraak waarbij indicatief een richttarief van 10% geldt. Ook op deze percentages kunnen we in voorgaand overleg correctie-coëfficiënten toepassen in functie van de aard van het dossier. Voor bepaalde in het bijzonder te omschrijven prestaties kunnen we specifieke forfaitaire tarieven overeenkomen.

Kantoorkosten

Naast onze erelonen rekenen we ook kantoorkosten aan, zoals bijzondere secretariaatskosten, fotokopiekosten (0,30 euro per pagina), telefonie-, reis- en verplaatsingskosten ( 0,60 euro per km), kosten van briefwisseling (11,00 euro per pagina) en verzendingskosten (buitengewone posttarieven).

Gerechtskosten

Gerechtskosten zoals dagvaardings-, betekenings- en uitvoeringskosten rekenen we apart aan. Voor de aanvang van de werkzaamheden vragen we een provisie. Elke betaalde provisie wordt verrekend met de eindafrekening.

Bovenvermelde tarieven worden vermeerderd met 21% btw.

Wettelijke bepalingen

Argus Advocaten bestaat uit advocaten die in eigen naam of via hun vennootschap in België zijn ingeschreven, en meer bepaald aan de balie van Hasselt. Al de advocaten zijn contractueel verbonden aan Argus Advocaten en voldoen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van Orde van de plaatselijke balie.

U vindt op deze website alle betrokken advocaten en hun contactgegevens.

De maatschappelijke zetel van Argus Advocaten is gevestigd in 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 34, bus 1. Een tweede kantoor bevindt zich in de Louis Pasteurstraat 17 C, 3920 Lommel.

Het ondernemingsnummer van Argus Advocaten is 0450.391.091.

Navolgende advocaten zijn met de CVBA ARGUS ADVOCATEN verbonden onder de vorm van een eenpersoonsvennootschap:

  • Mr. Dirk Vandecasteele : BVBA ADVOCATENKANTOOR DIRK VANDECASTEELE (ondernemingsnummer 0885.522.601)
  • Mr. Vanessa Vliegen: BVBA VANESSA VLIEGEN (ondernemingsnummer 0649.408.763)
  • Mr. Gert Damiaans : BVBA MATLOCK (ondernemingsnummer 0695.921.649)

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balie bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, in 1210 Brussel.

De leden van Argus Advocaten zijn verzekerd voor een (basis) bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval. Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen vooraf aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Hasselt zijn de advocaten van Argus Advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, en ook aan de reglementen van de Hasseltse balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliehasselt.be.

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan, met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de diverse advocaten. De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen inzake facturatie of indien u een klacht heeft, kan u binnen het kantoor terecht op navolgend e-mailadres: boekhouding@argusadvocaten.be.

© 2015 Argus Advocaten