Het familiaal vermogensrecht bestaat enerzijds uit het huwelijksvermogensrecht. Door de sterke toename de voorbije decennia van het aantal ongehuwde en / of wettelijke samenwoners, vervult ook het samenwoningsrecht een belangrijke plaats binnen het familiaal vermogensrecht.

De derde pijler binnen het familiaal vermogensrecht is het erfrecht (erfenissen-schenkingen-testamenten).

Argus advocaten begeleidt u in de juridische stappen na een overlijden, staat u desgevallend bij in een zwaar vereffeningsdossier, doch helpt ook uw vermogen te plannen teneinde eventuele conflicten na overlijden te voorkomen (familiale vermogensplanning).

© 2015 Argus Advocaten