Skip to content Skip to footer

Het innen van facturen in een B2C-context: zijn uw invorderingsbeleid en algemene voorwaarden nog wel conform?

Moet u wel regelmatig facturen uitschrijven aan consumenten, dan moet u sedert 1 september 2023 aandachtig zijn voor de gewijzigde wetgeving. Het is immers niet meer toegestaan om zonder meer intresten en andere kosten aan uw particuliere klanten aan te rekenen.

Eén van de meest opvallende wijzigingen is dat de eerste aanmaning vanaf nu altijd kosteloos moet gebeuren. U mag op dat ogenblik nog geen nalatigheidsintresten of schadevergoeding aanrekenen.

U dient uw particuliere klant dus een ingebrekestelling te versturen waarbij opnieuw een termijn van 14 dagen wordt voorzien om de openstaande factuur te betalen.

Zelfs indien na de eerste aanmaning niet wordt overgegaan tot betaling, mag u niet zonder meer overgaan tot het aanrekenen van een forfaitaire schadevergoeding.

Voor deze ingebrekestellingen mag u hoogstens 7,50 EUR en de verzendingskosten in rekening brengen.

Deze eerste ingebrekestelling moet tevens verplicht de volgende gegevens bevatten:

 • Het verschuldigde saldo
 • Het bedrag van het schadebeding en intresten die kunnen gevorderd worden als binnen de 14 dagen geen betaling volgt;
 • De naam en ondernemingsnummer van de schuldeisers;
 • De omschrijving van de geleverde diensten of goederen;
 • De vervaldatum van de factuur;
 • De termijn van 14 dagen waarbinnen nog kosteloos kan betaald worden;

De opname van kosten en intresten bij laattijdige betaling wordt meestal standaard voorzien in de algemene voorwaarden van elke ondernemer.

Evenwel kan u enkel kosten en interesten aanrekenen als dat contractueel werd bepaald. Dit kan aan de hand van uw eigen algemene voorwaarden, maar vergeet niet dat een consument deze voorwaarden uitdrukkelijk (door ondertekening) dient te aanvaarden. Indien dit niet gebeurd, worden ze al snel als niet van toepassing verklaard.

Vervolgens stelt de nieuwe wet ook limieten aan de kosten en interesten die kunnen worden geëist:

 • De verwijlintresten mogen niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties;
 • Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding wordt begroot en beperkt in functie van de hoegrootheid van de openstaande schuld:
 • 20 EUR indien het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 EUR is
 • 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is
 • 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR als het verschuldigde saldo hoger dan 500 EUR is

Ten slotte benadrukken wij nogmaals dat factuurvoorwaarden die in strijd zijn met deze bepalingen, als nietig en dus onbestaande worden beschouwd.

U zal dan alle invorderingskosten zelf moeten dragen en kan geen aanspraak maken op een schadebeding of verwijlsintresten.

Hoog tijd dus om uw algemene voorwaarden eens tegen het licht te houden en na te gaan of uw debiteurenbeleid niet aangepast moet worden.

Gert DAMIAANS
Advocaat-Vennoot
[email protected]