Skip to content Skip to footer

Mag mijn kind kiezen waar hij / zij na onze (echt)scheiding zal verblijven?

Een (echt)scheiding is een ingrijpende gebeurtenis en heeft een emotionele impact op de kinderen.

Een vaak voorkomende vraag van ouders is dan ook of de kinderen inspraak hebben in de verblijfsregeling?

Stem van het kind in een procedure voor de Familierechtbank
Indien er door één van de ouders een procedure werd opgestart bij de Familierechtbank, kunnen kinderen door de rechter worden gehoord.

Kinderen die twaalf jaar of ouder zijn moeten door de rechter verplicht worden ingelicht over hun recht om te worden gehoord. Dit gebeurt aan de hand van een informatieformulier dat door de griffie van de Familierechtbank naar de minderjarigen wordt gestuurd, dit zowel naar het adres van mama als naar het adres van papa.

Als het kind van twaalf jaar of ouder ervoor kiest om door de rechter te worden gehoord, is de rechter verplicht om hierop in te gaan. De rechter zal de verdere behandeling van het dossier dan ook ‘on hold’ zetten in afwachting van het gesprek met het kind. 

Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar worden door de Familierechtbank zelf niet ingelicht over het feit dat ze het recht hebben om te worden gehoord. Evenwel kunnen ook deze kinderen toch worden gehoord zo hij / zij hierom zelf zou verzoeken of één van de betrokken partijen in de procedure erom zou vragen én de rechter hiermee instemt. Ook de rechter kan steeds zelf autonoom beslissen om het kind te horen.

Van het gesprek met het kind wordt een verslag opgemaakt dat aan het dossier wordt toegevoegd en dat door iedere betrokken partij kan worden geraadpleegd.

In welke mate wordt er dan rekening gehouden met de wensen van het kind?
De wet bepaalt dat aan de mening van het kind passend belang moet worden gehecht in overeenstemming met zijn / haar leeftijd en maturiteit. Dit betekent dat de rechter de wensen van het kind niet (volledig) moet volgen. De wensen van een kind stemmen immers niet automatisch overeen met zijn / haar belang.

Het is uiteindelijk aan de rechter om – bij gebrek aan akkoord tussen de ouders – een correcte afweging te maken rekening houdende met de standpunten van de partijen en steeds met het belang van het kind voorop.

Stem van het kind tijdens een bemiddeling
Partijen kunnen ook (buiten een gerechtelijke procedure om) kiezen om in bemiddeling te gaan bij een erkend familiaal bemiddelaar.

Ook een bemiddelaar kan met het kind in gesprek gaan. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. De bemiddelaar kan er tevens voor kiezen om de expertise van een kinderdeskundige in te schakelen.

Nadat het kind werd gehoord, zullen diens wensen en bekommernissen aan de ouders worden meegedeeld. De bemiddelaar / kinderdeskundige zal steeds met het kind afstemmen wat wel én wat niet aan de ouders mag worden teruggekoppeld.

Nadien is het terug aan de ouders om een aangepaste regeling uit te werken waarbij op gepaste wijze rekening wordt gehouden met de mening van het kind en zijn / haar wensen en bekommernissen. De bemiddelaar zal steeds waken over de belangen van het kind.  

Conclusie
Het strikte antwoord op de vraag of een kind na de (echt)scheiding mag kiezen waar hij / zij zal verblijven is aldus ‘neen’.

Aan de mening van een kind wordt door de familierechter wel passend belang gehecht rekening houdende met zijn/haar leeftijd en maturiteit, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de rechter die eveneens rekening zal houden met de standpunten van de ouders.

Op deze manier worden kinderen beschermd tegen loyaliteitsconflicten waarin ze verzeild zouden geraken indien de verantwoordelijkheid om vrij te kiezen volledig bij hun zou worden gelegd. Zulks zou nefast zijn voor het emotionele welzijn van het kind.

Ouders worden door de Familierechtbank dan ook steeds aangemoedigd om samen te werken en zo tot een overeenkomst te komen die in het beste belang is van hun kind.

***

Voor meer informatie en advies kan u uiteraard steeds terecht bij één van onze specialisten familierecht.

Jolien BRAEKEN
[email protected]
(bereikbaar via 011 28 64 26)