Skip to content Skip to footer

Arbeidsrecht

Ook binnen het arbeidsrecht ontmoeten particulieren en ondernemingen elkaar. Bij Argus Advocaten hebben wij gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in huis om uw belangen te behartigen.

Zo ondersteunt Argus Advocaten particulieren & ondernemingen binnen het arbeidsrecht

 • Advies
  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten met inbegrip van de mogelijke clausules, zoals scholings-, concurrentie- en wijzigingsbeding
  • Opstellen of wijzigen van arbeidsreglementen, alsook internet-, car- en gsm-policy
  • Samenstellen en optimaliseren van bezoldigingspakketten: bonusplannen, aanvullende vergoedingen en salary split
  • Gebruik van tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van (buitenlands) personeel
  • Naleving van bijzondere verplichtingen in geval van grensoverschrijdende tewerkstelling en detachering
  • Aanvraag van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten
  • Toetsing van loon- en arbeidsvoorwaarden aan bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten
  • Afsluiten van en rechten uit groepsverzekeringen en aanvullende pensioenen
  • Opstellen van overeenkomsten voor dienstencheque-ondernemingen
  • Opstellen van opzeggingsbrieven, ontslagbrieven om dringende redenen
  • Berekeningen
  • Betaling van ontslagvergoedingen
  • Motivering van het ontslag
  • SWT
  • Sluiten van dadingen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • Betwisting
  • Kwalificatie van de arbeidsrelatie (werknemer versus zelfstandige of arbeider versus bediende)
  • Bepalen van het bevoegde paritair comité, toepasselijke loonbarema’s, arbeids-duurgrenzen en overloon
  • Procedurele en inhoudelijke betwistingen bij tuchtmaatregelen bij contractueel overheidspersoneel of onderwijzend personeel van het vrij onderwijs
  • Grensoverschrijdend gedrag op het werk: pesterijen, discriminatie, ongewenste intimiteiten en agressie
  • Ontslag van de preventieadviseur
  • Ontslag van werknemersafgevaardigden in ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk
  • Te respecteren opzeggingstermijnen en te betalen ontslagvergoedingen
  • Procedurele en inhoudelijke betwistingen bij een ontslag om dringende reden
  • Gebrek aan motivering van het doorgevoerde ontslag
  • Onregelmatigheden tijdens de sociale verkiezingen
  • (On)eerlijke concurrentie door ex-werknemers
 • Bepalen van het bevoegde paritair comité
 • Sociaal overleg binnen de onderneming
 • Sluiten en neerleggen van collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Collectieve conflicten
 • Collectief ontslag en sluiting van ondernemingen
 • Het verstrekken van de voorgeschreven informatie en de raadpleging van de sociale overlegorganen binnen de onderneming
 • Onderhandelingen met betrekking tot het sociaal plan
 • Oprichting van een tewerkstellingscel
 • Aanvraag tot erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden en brugpensioenregelingen
 • Aanvraag tot tegemoetkoming bij het Fonds Sluiting Ondernemingen
 • Herstructurering en overdracht van onderneming in het kader van cao 32 bis
 • Rechten en plichten van werknemers in WCO
 • Procedure sociale verkiezingen
 • Statuut werknemer-zelfstandige
 • Schijnzelfstandigheid criteria, sectoren bewaking, werken onroerende staat, vervoer …
 • Socialezekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • RSZ-verminderingen
 • Artikel 22ter RSZ-wet: voltijds-deeltijds
 • Artikel 30bis RSZ-wet: inhoudingsplicht sociale zekerheid
 • Solidariteitsbijdrage
 • Opstellen van zelfstandige samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomsten
 • Afsluiten van managementovereenkomsten
 • Opstellen van handelsagentuurovereenkomsten
 • Onderhandelen en afsluiten van transfers
 • Relaties tussen sporters, coaches, managers en sportclubs
 • Opstellen van sponsoringscontracten
 • Behoeden van foto- en televisierechten
 • Behandeling van sportgeschillen en disciplinaire procedures
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht

Dirk Vandecasteele

Advocaat – vennoot

Gert Damiaans

Advocaat – vennoot

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?