Skip to content Skip to footer

Privacy policy

1. Waarvoor dient deze privacy policy?

§ 1. Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Argus Advocaten.

Deze privacy policy heeft ook betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de website van Argus Advocaten, die beschikbaar is op www.argusadvocaten.be (hierna: de “Website”).

Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website zou worden verwezen. Argus Advocaten raadt u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

§ 2. Argus Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt of wanneer u de Website bezoekt. Als verwerkingsverantwoordelijke treft Argus Advocaten alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna: de “AVG”).

De aangestelden en medewerkers van Argus Advocaten alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting om de AVG na te leven.

§ 3. Deze privacy policy wordt op papier of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘privacy policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan [email protected]. Argus Advocaten zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

§ 4. Argus Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zal zij bekend maken op de Website.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

Rechtsvorm:CV
Vennootschapsnaam:ARGUS ADVOCATEN
Maatschappelijke zetel:Kolonel Dusartplein 34/1
3500 Hasselt
Bijkomende uitbatingszetel:Louis Pasteurstraat 21
3920 Lommel
KBO-nummer:0450.391.091
Telefoonnummer:+32(0)11 22 15 35
BTW-nummer:BE450.391.091
E-mail:[email protected]
Hyperlink Website:http://www.argusadvocaten.be/

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

§1. Argus Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en beantwoorden en u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons en onze diensten;
 • het sluiten en uitvoeren van (diensten)overeenkomsten met u. De dienstverlening van Argus Advocaten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure en optreden als (bijzonder) lasthebber;
 • cliëntenbeheer, aanmaken en beheren van een cliëntenbestand;
 • administratie, facturatie, boekhouding;
 • het verzorgen van een optimale werking van de Website;
 • het naleven van toepasselijke wetgeving;
 • het optimaliseren van de dienstverlening van Argus Advocaten en de expertise van haar advocaten door het verzamelen van casuïstiek.

§2.  Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van (commerciële) informatie over onze activiteiten en diensten dan wel over bepaalde wetswijzigingen of juridische onderwerpen.

§3. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van geautomatiseerde individuele besluitvorming noch van profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. 

4. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

§ 1. Argus Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens:

1.1. indien dit noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van (diensten)overeenkomsten met u of om op uw verzoek voor de sluiting van dergelijke overeenkomsten bepaalde maatregelen te nemen of handelingen te stellen; of

1.2. indien u uw toestemming hiervoor hebt gegeven (bv. door uw akkoordverklaring met deze privacy policy, onder meer door schriftelijke ondertekening ervan of door het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de Website); of

1.3. indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Argus Advocaten (bijvoorbeeld voor direct marketing, verweer tegen aansprakelijkheidsvorderingen, het instellen van rechtsvorderingen) of van een derde, tenzij uw belangen of rechten inzake bescherming van persoonsgegevens zwaarder zouden wegen dan de belangen van Argus Advocaten; of

1.4. indien dit een wettelijke verplichting is. Zo is Argus Advocaten verplicht om de identiteit van haar cliënten te verifiëren in het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dit verband verwerkt Argus Advocaten uw (persoons)gegevens zoals vermeld hieronder in deze privacy policy.

§ 2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord verklaard hebt met deze privacy policy, geeft u Argus Advocaten de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

§ 1. Via de Website verwerkt Argus Advocaten enkel volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, uw e-mailadres en eventuele andere persoonsgegevens die u zelf opgeeft in het contactformulier op de Website. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan Argus Advocaten verstrekt (al dan niet via de Website). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 4 van deze privacy policy.

§ 2. In het kader van het sluiten en/of de uitvoering van (diensten)overeenkomsten met u, verwerkt Argus Advocaten (alle of een gedeelte van) de volgende (persoons)gegevens:

2.1. van natuurlijke personen: voornamen, naam, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, ondernemingsnummer, btw-nummer, rijksregisternummer of paspoortnummer, domicilieadres en eventueel verblijfsadres, beroep, gebruikelijk bankrekeningnummer, kopie van identiteitskaart of paspoort (voor- en achterzijde), kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van eventuele lasthebber(s) van deze natuurlijke personen;

2.2. van rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, handelsnaam, zetel, uitbatingszetel, ondernemingsnummer, btw-nummer, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, kopie van oprichtingsakte en/of (gecoördineerde) statuten, gebruikelijk bankrekeningnummer, alsook alle of een gedeelte van voormelde (persoons)gegevens van bestuurders en/of aandeelhouders en/of begunstigden en/of hoofdcontactperso(o)n(en) en/of eventuele andere lasthebber(s) van deze rechtspersonen (met dien verstande dat voor wat deze laatsten betreft de persoonsgegevens vermeld in punt 2.1 verwerkt worden indien het om natuurlijke personen gaat);

§ 3. Argus Advocaten verwerkt tevens gerechtelijke en/of strafrechtelijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen als cliënt en/of noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.

§ 4. Argus Advocaten verwerkt onder meer ook volgende gegevens: systeemgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch, enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van Argus Advocaten verwerkt.

§ 5. De verwerking van bovenvermelde (persoons)gegevens is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald hogerop in deze privacy policy.

6. Wie kan uw persoonsgegevens nog ontvangen en/of verwerken (naast Argus Advocaten)?

§1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken (al dan niet als verwerker in opdracht of op instructie van Argus Advocaten):

 • de IT provider(s) van Argus Advocaten in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de Website en de IT infrastructuur van Argus Advocaten;
 • de boekhouder(s) / accountants van Argus Advocaten;
 • de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van Argus Advocaten;
 • de individuele advocaten (met inbegrip van vennoten, medewerkers en stagiairs (en hun eventuele vennootschappen)) van Argus Advocaten;
 • externe advocaten of vervangers die in onderaanneming diensten verlenen aan (de advocaten van) Argus Advocaten of waarmee Argus Advocaten samenwerkt;
 • gerechtsdeurwaarders;
 • (beëdigd) vertalers;
 • notarissen;
 • accountants, revisoren of (gerechts)deskundigen;
 • stafhouders;
 • Cel voor Financiële Informatieverwerking van de FOD Financiën;
 • Instellingen verbonden aan het beroep van advocaat, zoals maar niet beperkt tot de Orde van Vlaamse Balies, lokale Ordes van Advocaten, Conferentie van de Jonge Balie, Bureau voor Juridische Bijstand in het kader van pro deo dossiers;
 • andere onderaannemers, leveranciers, externe dienstverleners van Argus Advocaten of waarmee Argus Advocaten samenwerkt;
 • bepaalde online diensten zoals Digitaal Platform voor de Advocaat, e-Deposit (voor online neerlegging van conclusies en stukken), DPA-Deposit etc.;
 • artsen en/of non-profitorganisaties (bijvoorbeeld voor medische aansprakelijkheidsdossiers).

§2. Derden, (overheids)instellingen, entiteiten of ondernemingen aan wie Argus Advocaten gerechtigd of (wettelijk) verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Argus Advocaten is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

7. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

§1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server die zich bevindt in België.

§2. Argus Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 van deze privacy policy bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Argus Advocaten is op grond van artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en niet meer verantwoordelijk voor bewaring van stukken vijf jaar na het beëindigen van haar taak. In die zin moet Argus Advocaten uw persoonsgegevens minstens vijf jaar na de beëindiging van haar taak bijhouden.

8. Wat zijn uw rechten?

§1. U hebt het recht op informatie omtrent de modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

§2. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens. U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan Argus Advocaten u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
 • verbetering van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij de verwerking ervan nodig is:
  • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Argus Advocaten, zoals haar verplichting om dossiers en gegevens van u vijf jaar te bewaren in het kader van de beroepsaansprakelijkheid van advocaten (artikel 2276bisBurgerlijk Wetboek);
  • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering.
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

§3. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaarte maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

§4. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan u ons verzoeken uw dossier rechtstreeks te bezorgen aan uw advocaat die Argus Advocaten opvolgt.

§5. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

§6. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de GegevensbeschermingsautoriteitIn geval van een klacht kunt u ons contacteren op [email protected].

§7. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

§8. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Argus Advocaten op [email protected] waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

Wanneer Argus Advocaten redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal Argus Advocaten een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

§1. Argus Advocaten treft alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot de Website en de servers van Argus Advocaten.

§ 2. Argus Advocaten houdt een register van haar verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorieën van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

§ 3. Argus Advocaten werkt mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).

§ 4. Argus Advocaten zal, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.
In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zal Argus Advocaten dit ook melden aan u.
In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u Argus Advocaten contacteren op het e-mailadres [email protected].

§ 5. Argus Advocaten (en de advocaten die aan haar verbonden zijn) is niet verplicht om een Data Protection Officer (“functionaris voor de gegevensbescherming”) aan te stellen noch om Data Protection Impact Assessments (“gegevensbeschermingseffectbeoordelingen”) uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens door een individuele advocaat kan immers niet als een grootschalige verwerking worden beschouwd (zie overweging 91 van de AVG).