Skip to content Skip to footer

Strafrecht

Bent u slachtoffer of dader van een misdrijf of komt u als onderneming in aanraking met strafrecht? Een goede advocaat kan u dan heel wat zorgen besparen. Binnen het strafrecht wordt immers bepaald welke gevolgen er aan een vastgesteld misdrijf gekoppeld worden. Aan zet binnen Argus Advocaten voor zowel particulieren als ondernemingen is onze gespecialiseerde advocaat strafrecht.

Zo ondersteunt Argus Advocaten particulieren & ondernemingen binnen het strafrecht

Particulieren

 • Strafprocedure en strafprocesrecht
 • Gemeenrechtelijke wanbedrijven en misdaden
 • Misdrijven in bijzondere strafwetten
 • Wapenwetgeving
 • Drugswetgeving
 • Verdediging in rechte, zowel verdachten als slachtoffers
 • Aanhouding en voorlopige hechtenis
 • Europees aanhoudingsbevel
 • Bijstand tijdens opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek
 • Verzoekschriften Franchimont
 • Diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, informaticabedrog
 • Misdrijven tegen personen en zedenmisdrijven
 • Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
 • BOM-wetgeving
 • Aanranding van de eer en de goede naam
 • Belaging en stalking
 • (On)opzettelijke slagen en verwondingen, moord en doodslag
 • Verdediging in rechte voor onderzoeks- en vonnisgerechten
 • Burgerlijke partijstelling en bijstand burgerlijke partijen
 • Cassatieberoep in strafzaken
 • Bijstand bij politieverhoren en verhoren onderzoeksrechter
 • Vertrouwelijk overleg en bijstand ingevolge Salduz-wetgeving
 • Verzoekschriften EHRM te Straatsburg
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen en bestuurders
 • Verbeurdverklaring en beslag in strafzaken
 • Strafbemiddeling en minnelijke schikking
 • Voorwaardelijke invrijheidsstelling en elektronisch toezicht
 • Beperkte detentie en uitgaanspermissie
 • Strafuitvoering en strafuitvoeringsrechtbank
 • Tuchtprocedures gedetineerden

Ondernemingen

Dit behelst het sociaal strafrecht, alsook het economisch strafrecht en het fiscaal strafrecht als onderdelen van het ondernemingsstrafrecht.
 • Controles door sociale inspectiediensten
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Verweerschriften inzake administratieve geldboeten
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen en bestuurders
 • Verboden terbeschikkingstelling
 • Detachering en detacheringsfraude, A1-formulieren
 • Tewerkstelling van illegale werknemers
 • Strafrechtelijke vervolging zware arbeidsongevallen
 • Deeltijdse tewerkstelling
 • DIMONA-aangifte
 • LIMOSA-aangifte
 • Verhindering van toezicht
 • Bedrieglijke onderwerping
 • Verdoken tewerkstelling of zwartwerk
 • Schijnzelfstandigheid
 • Rij- en rusttijden
 • Mensenhandel en witwasmisdrijven
 • Inbreuken op de Welzijnswet en Codex Welzijn op het werk
 • Strijdigheid met het Europese Gemeenschapsrecht
 • Niet opmaken/bijhouden van sociale documenten
 • Exploitatieverbod, beroepsverbod en bedrijfssluiting
 • Privacy in de arbeidsrelatie en strafrechtelijke beteugeling
 • Uitgangscontroles en bedrijfsdiefstallen
 • Alcohol en drugs op de werkvloer
 • Bedrijfsspionage
 • Bedrieglijke mededeling van fabrieksgeheimen
 • Valsheid in (sociale) geschriften
 • Sociale fraude op ondernemingsniveau
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in strafrecht

Stef Brugmans

Advocaat – vennoot

Marco Kemps

Advocaat

Jordy Verhulst

Advocaat

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?