Skip to content Skip to footer

Het tijdskrediet anno 2017

Op 20.12.2006 werd een nieuwe CAO tijdskrediet en landingsbanen gesloten (CAO nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen) dit omdat de sociale partners het recht op afwezigheid in evenwicht wilden brengen met het recht op de onderbrekingsuitkeringen.

De twee meest ingrijpende wijziging situeren zich op de volgende gebieden:

– Het tijdskrediet zonder zorgmotief wordt afgeschaft
– Het tijdskrediet met zorgmotief breidt uit tot 51 maanden,

Uiteraard voorziet CAO nr. 103ter nog tal van andere aanpassingen o.a.:

– Het opnemen van tijdskrediet wordt voor medische zorg afgestemd op wettelijk samenwonenden (het aanvragen van tijdskrediet is vanaf nu mogelijk om te zorgen voor een familielid tot de eerste graad van de partner waarmee je wettelijk samenwoont) en voor ouderschapsverlof op co-ouderschap (1/10e ouderschapsverlof voor maximaal 40 maanden wordt voorzien voor ouders met een regeling van co-ouderschap of voor werknemers die enkel op woensdagnamiddag geen oplossing vinden).
– De landingsbanen blijven bestaan maar er zijn nieuwe berekeningsregels voorzien om te bepalen of er voldaan is aan de voorwaarde van een beroepsverleden van 25 jaar als loontrekkende om tijdskrediet eindeloopbaan te kunnen genieten.
– Het recht op 1/5de loopbaanvermindering wordt voorzien voor werknemers die twee deeltijdse tewerkstellingen cumuleren

In wat hierna volgt, zullen enkel de twee opvallendste wijzigingen toegelicht worden.

1. De afschaffing van het tijdskrediet dat niet gemotiveerd is

De meest opvallende wijziging is de afschaffing van het onbetaald tijdskrediet zonder motief. Wilde een werknemer bijvoorbeeld een wereldreis maken, zijn huis bouwen of renoveren dan voorzag de wet de mogelijkheid in een voltijdse onderbreking van de loopbaan gedurende de periode van een jaar. Vanaf 01.01.2015 werd beslist het recht op tijdskrediet zonder motief te behouden, maar het recht op onderbrekingsuitkeringen hiervoor werd afgeschaft.

Vanaf de inwerkingtreding van de CAO nr. 103ter wordt deze mogelijkheid afgeschaft en zal er enkel nog tijdkrediet opgenomen kunnen worden omwille van een zorgmotief, een opleiding of onder de vorm van een landingsbaan voor oudere werknemers.

Om deze afschaffing in zekere zin te compenseren wordt het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat genomen werd niet meer in mindering gebracht op de 51 maanden tijdskrediet met motief.


2. De uitbrieding van het tijdskrediet met zorgmotieven

Met ingang van 01.01.2015 werd er ook een wijziging doorgevoerd voor het tijdskrediet met motief. Zo werd toen het recht op tijdskrediet voor sommige zorgmotieven (zorg voor een kind tot 8 jaar, palliatieve zorg en zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid) vastgesteld op maximum 36 maanden en voor andere zorgmotieven (zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar en zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind) maximum op 48 maanden. Het recht op onderbrekingsuitkeringen werd daarentegen voor al deze zorgmotieven uitgebreid tot maximum 48 maanden. Het spreekt voor zich dat dit onevenwicht tussen het recht op onderbreking (36 of 48 maanden) en de daar tegenoverstaande onderbrekingsuitkeringen (in elk geval 48 maanden) voor problemen zorgde.

De CAO nr. 103ter zorgt ervoor dat dit onevenwicht weggewerkt wordt.

In de nieuwe regeling worden bovenvermelde maximumtermijnen voor alle zorgmotieven opgetrokken tot 51 maanden hetgeen nieuwe opportuniteiten biedt voor werknemers om een goede balans te vinden tussen werk en zorg. Deze maximale duur is een vaste duur die niet proportioneel verrekend wordt bij het opnemen van een deeltijdse formule in de vorm van halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering. Wat betreft het recht op onderbrekingsuitkeringen zal er wel nog een aanpassing moeten gebeuren van het koninklijk besluit dat het recht op de onderbrekingsuitkeringen regelt en eveneens vaststelt op een maximum van 51 maanden.

Bovenvermelde wijzigingen zullen in werking treden op het tijdstip dat het koninklijk besluit wordt aangepast dat de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen regelt en uiterlijk op 01.04.2017.

Vanzelfsprekend voorziet de nieuwe regelgeving in overgangsmaatregelen voor werknemers die al tijdskrediet genieten op de datum van inwerkingtreding van de CAO nr. 103ter.

Mr. Charlotte Thijs

Advocaat