Skip to content Skip to footer

De verplichte verzekering tegen de 10-jarige aansprakelijkheid

De wet van 31.05.2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, werd gepubliceerd op 09.06.2017 en zal in werking treden op 01.07.2018.
Gezien het groot aantal polissen dat moet afgesloten worden zou een onmiddellijke inwerkingtreding irreëel geweest zijn.

De wet wil de bouwheer beter beschermen maar anderzijds ook de discriminatie wegwerken tussen de architecten die al verplicht waren om dergelijke verzekering af te sluiten en de andere actoren in het bouwproces die deze verplichting niet droegen.

Samengevat bestaat de wettelijke verzekeringsplicht voor iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector (behalve bouwpromotoren) waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van handelingen die hij beroepshalve op in België gelegen woningen verrichten of als gevolg van handelingen van zijn aangestelden.

De verzekeringsplicht is beperkt tot de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw. Bepaalde schade waaronder deze ingevolge radioactiviteit, esthetische schade, zuivere immateriële schade, schade die bij de voorlopige oplevering zichtbaar of gekend was, wordt uitgesloten van de verplichte dekking. De waarborg dekt de schade waarvoor de verzekerde aansprakelijk is gedurende de periode van tien jaar vanaf de aanvaarding van de werken.

De dekking voor het totaal van de schade mag niet lager zijn dan 500.000 euro, ingeval de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning 500.000 euro overstijgt of de waarde van de wederopbouw van de woning, indien de waarde van de wederopbouw van het gebouw bestemd voor bewoning minder bedraagt dan 500.000 euro. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ABEX-index.

De aannemer en de andere dienstverleners zijn verplicht om vóór aanvang van de werken een verzekeringsattest te overhandigen aan de bouwheer en de architect en dit op eerste verzoek te kunnen overleggen.  Bij overdracht van de zakelijke rechten (vb. verkoop) voordat de tienjarige aansprakelijkheid verstreken is, moet de notaris zich ervan vergewissen dat de verkrijger het attest ontving en ook de kredietverstrekker moet nagaan of de bouwactoren aan hun verzekeringsplicht hebben voldaan.

Dirk Vandecasteele – Gert Damiaans – Bart Quanten