Skip to content Skip to footer

Drones: Nieuwe regelgeving die het vrij gebruik kortwiekt

Drones worden al enige tijd gebruikt voor verschillende doeleinden, maar tot voor kort werd er nog geen duidelijk wettelijk kader vastgelegd voor het gebruik ervan.

Het Koninklijk Besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim van 10 april 2016 brengt hier verandering in.

Dit KB beschrijft de regelgeving voor het gebruik van drones en verscheen op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 25 april 2016 zijn deze bepalingen van toepassing.

U zal willen opmerken dat het gebruik van de drones aan banden wordt gelegd en dat een heel aantal activiteiten die nu veelvuldig werden uitgevoerd, niet meer wettelijke toegelaten zijn.


Toepassingsgebied

De bepalingen van dit KB zijn niet van toepassing op elke drone of RPA (Remotely Piloted Aircraft), de term die gebruikt wordt in deze regelgeving.

De bepalingen van dit KB zijn van toepassing op drones die opstijgen van of landen op het Belgisch grondgebied of een deel van zijn vlucht uitvoert in het Belgisch luchtruim voor zover deze niet valt onder de Europese regelgeving.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij dit KB niet van toepassing is:

• Het gebruik van een drone binnenin een gebouw.
• Het gebruik van een drone voor militaire activiteiten, douaneactiviteiten, politionele activiteiten, opsporing en redding, brandbestrijding, kustbewaking of soortgelijke operaties.

Het gebruik van drones wordt opgedeeld in drie categorieën. De bepalingen van dit KB zijn enkel van toepassing op de twee laatste categorieën :

 1. Recreatief gebruik: Drones tot 1 kg die tot 10 meter hoog mogen gaan

  De bestuurder mag niet vliegen in een straal van 3km rond een luchthaven of een civiel of militair luchthaventerrein.
  De bestuurder mag ook niet vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, een nucleaire installatie of een groot aantal personen in open lucht.
  De bestuurder moet zich hier houden aan de Privacywet.

  Het zal u aldus niet toegelaten zijn om zonder op een festival een drone te lanceren of te besturen om foto’s te nemen.

  Het gebruik is aldus strikt beperkt tot het recreatief gebruik op een zeer beperkte hoogte, zonder dat foto’s of videobeelden van personen kunnen genomen worden.
 2. Professioneel gebruik klasse 1: Drones tot 150 kg die tot 90 meter hoog mogen gaan

  De bestuurder moet een minimale leeftijd van 18 jaar hebben, hij moet geslaagd zijn voor een theoretisch en praktisch examen en hij moet beschikken over een medisch attest, een registratie en een aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Professioneel gebruik klasse 2: Drones tot 5 kg die tot 45 meter hoog mogen gaan

  De bestuurder moet een minimale leeftijd van 16 jaar hebben, hij moet geslaagd zijn voor een praktisch examen en hij moet beschikken over een voldoende burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een registratie.


Luchtverkeersregels

Het is verboden om met de drone de volgende activiteiten uit te voeren:

 • Operaties op ATS-routes
 • Passagiersvervoer
 • Post-of vrachtvervoer
 • Het afwerpen van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht
 • Slepen
 • Kunstvluchten
 • Formatievluchten

Bezorging van postpakketen of bestellingen waarvan reeds veelvuldig reclame werd gemaakt, is aldus uitgesloten door de bepalingen van het KB.

Er zijn een aantal bepalingen die bij elke gebruik van een drone nageleefd moeten worden:

 • De bestuurder beëindigt de vlucht van de drone op een veilige manier van zodra er zich een situatie voordoet die het luchtverkeer in gevaar brengt
 • De bestuurders-en controleverbinding moet op elk moment van de vlucht operationeel zijn
 • De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsafstand met andere luchtvaartuigen
 • De bestuurder moet een goed visueel contact hebben met de drone
 • De bestuurder moet steeds voorrang verlenen aan een bemand luchtvaartuig


Attest van bestuurder van een RPA en bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA

Niemand mag een drone/RPA besturen indien hij geen houder is van een attest van bestuurder van een drone of bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA.

De bestuurder mag de bevoegdheden van zijn bewijs van bevoegdheid niet uitvoeren wanneer hij onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen is.

Daarnaast moet de bestuurder alle vluchten die hij doet bijhouden in een gedetailleerd logboek en moet de drone goedgekeurd zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart.


Registratie van op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen

De bestuurder moet ervoor zorgen dat de drone is ingeschreven in het RPAS register. Wanneer een persoon een registratie van zijn drone wenst te doen, moet hij ook een ondertekende aanvraag tot registratie aan het Directoraat-generaal Luchtvaar richten.


Exploitatie van op afstand bestuurde luchtvaartuigsystemen

De bestuurder dient voor het uitvoeren van de vlucht een risicoanalyse uit te voeren voor de luchtvaartveiligheid en de veiligheid van de personen en goederen op de grond.

De bestuurder van de drone moet er ook voor zorgen dat de opstijg- en landplaats voldoende veilig is.

De bestuurder moet zijn vluchten uitvoeren met inachtneming van de naleving van de Privacywet.


Luchtvaarterreinen en operatielocaties

Het opstijgen en landen van de drone vindt plaats op operatielocaties, luchtvaarterreinen of modelluchtvaartterreinen.
De operatielocatie mag pas worden gebruikt als ze in overeenstemming is met het vlieghandboek van de drone.

De bestuurder moet alle noodzakelijke handelingen stellen om er voor te zorgen dat de veiligheid en de goede orde verzekerd is.

Indien u nog bijkomende vragen heeft inzake de wetgeving inzake drones, aarzel dan niet om onze specialisten te contacteren voor advies of bijstand. Wij staan graag ter uwer beschikking

Gert DAMIAANS
Advocaat – Vennoot