Skip to content Skip to footer

Mantelzorgers en vergeldende schenkingen

Tussen mantelzorgers en zorgbehoevende ouders bestaat er een vertrouwensband die vaak aanleiding geeft tot bancaire giften en nadien oorzaak is van  vele erfrechtelijke geschillen.

De ouders zeggen ‘ik ben blij dat je me helpt en ik doe met mijn geld wat ik wil’.

Over een periode van verscheidene jaren worden diverse bedragen overgeschreven door de respectieve ouder naar het kind zonder verdere specificatie.

In het kader van de erfrechtelijke geschillen houden andere erfgenamen voor dat het schenkingen betrof die in mindering dienden gebracht te worden op het erfdeel van de mantelzorger.

De mantelzorger zelf stelt dat het geen schenkingen waren maar vergoedingen voor prestaties van verzorging voor de ouders.

Navolgende principes dienen in acht te worden genomen.

Overeenkomsten tussen erfgenamen kunnen door de rechtbank worden geherkwalificeerd indien het de bedoeling is om hiermee het wettelijk erfrecht uit te hollen.  

Het komt dus aan de betrokkene zelf toe het bewijs te leveren dat de aan haar gedane schenkingen geen gewone of echte schenkingen zijn maar wel vergeldende schenkingen die niet onder het gemene recht zullen vallen maar wel onder een uitzonderingsregime.

De feitenrechter oordeelt over de vraag of in een concreet geval, met inachtneming van de intentie van de schenker en van alle feitelijke omstandigheden, een schenking nu wel een zuivere schenking is dan wel een vergeldende schenking dan wel een gemengd karakter heeft.

De juiste kwalificatie hangt af van de omvang van de diensten en het bedrag van de schenkingen is  mede afhankelijk van de omvang en de aard van de in het verleden verrichte diensten en van de omvang van de schenking.

De overdracht maakt een vergeldende schenking uit  wanneer de vergoeding in verhouding staat tot de geleverde diensten waarvoor het een vergoeding wil zijn.

Deze vergeldende schenkingen zijn niet onderworpen aan inbreng en gelden als betaling voor bewezen diensten.

Onderstaand voorbeeld is het minimale wat u kan doen om problemen te voorkomen:

Erkenning van een vergeldende schenking

(ter bescherming van de mantelzorger die de diensten leverde)

Tussen ondergetekenden:

De heer ……………………………..

Hierna genoemd de “schenker”

En

Mevrouw ………………………….., wonende te ……………….

Hierna genoemd de “begiftigde”

Werd het volgende erkend:

Overdracht:

De schenker heeft op ………… een som van ………….. euro doen overschrijven op de rekening met het nummer ……………………., op naam van de begiftigde, die heeft aanvaard.

Bevestiging schenking:

Hierbij bevestigt de schenker dat deze verrichting ten titel van vergeldende schenking is gebeurd ten voordele van de begiftigde.

Gezien het vergeldend karakter van de schenking betreft het de betaling van een schuld voor de geleverde diensten die de begiftigde eerder verstrekte aan de schenker.

Herroeping:

De betaling is onherroepelijk.

Aldus opgemaakt op ………..

Te Hasselt.

In zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij elke partij bevestigt zijn exemplaar ontvangen te hebben.

Naam + handtekening schenker                                           Naam + handtekening begiftigde

Bovenstaand ontwerp is geen garantie voor een probleemloze erfenis en dient te worden aangevuld met inhoudelijke contracten die de bewijslast vervolledigt! René KUMPEN