Skip to content Skip to footer

Meldingsplicht bij detachering naar Nederland

Sedert 18 juni 2016 moeten werkgevers uit andere EU-lidstaten die tijdelijk werknemers naar Nederland detacheren een aantal minimale Nederlandse arbeidsvoorwaarden, o.a. minimumlonen, rusttijden, regels inzake veiligheid, gelijke behandeling mannen en vrouwen,  enz… respecteren.

Bovendien moeten zij ook een aantal administratieve verplichtingen naleven, waaronder de verplichting om bepaalde documenten ter beschikking te houden, de aanduiding van een contactpersoon voor de Nederlandse inspectie SZW en een meldingsplicht.

Een en ander is geregeld in de Nederlandse ‘Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie’ van 1 juni 2016, of afgekort de WagwEU.

In deze wet was voorzien dat de meldingsplicht in voege zou treden zodra het digitaal meldingssysteem klaar zou zijn.

Vanaf 1 maart 2020 is dit het geval. Vanaf dan moeten alle buitenlandse werknemers en ook zelfstandigen die tijdelijk naar Nederland gedetacheerd worden om daar werkzaamheden te verrichten, bij het “Meldloket WagwEU” gemeld worden. Deze verplichting geldt eveneens voor Belgische uitzendkantoren die uitzendkrachten in Nederland ter beschikking stellen.

Deze meldingsplicht is gelijkaardig aan de LIMOSA-verplichting voor buitenlandse werkgevers die tijdelijk in België werkzaamheden uitvoeren.

Deze melding moet voorafgaand aan het begin van de werkzaamheden gebeuren. Tijdelijke opdrachten die gestart zijn voor 1 maart 2020 moeten niet meer gemeld worden, behalve indien ze na 1 maart 2020 verlengd worden.

De buitenlandse werkgever is verplicht volgende gegevens te vermelden:

de identiteit van de melder

de bedrijfsgegevens

de contactpersoon zoals bedoeld in de WagwEU

de identiteit van de klant/opdrachtgever

de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd

het adres van de werkplek

de verwachte duur

de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon

de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken

de aanwezigheid van een A1-verklaring of gelijkaardig bewijs

Sommige kleinere ondernemingen en zelfstandigen die aan bepaalde voorwaarden voldoen moeten slechts één maal per jaar een melding doen.

Ook moet er geen melding gebeuren voor bepaalde incidentele activiteiten. Dit is onder meer het geval voor werknemers die een zakelijke bespreking in Nederland voeren en daarvoor slechts kort in Nederland verblijven, die deelnemen aan seminaries of werknemers die een levering komen doen of voor een korte duur een machine komen installeren of repareren.

De voormelde vrijstellingen gelden in beginsel niet indien het werkzaamheden in de bouwsector betreft.

Bij niet-naleving van de meldingsplicht kunnen de boetes zeer hoog oplopen, nl. 12.000 EUR per werknemer in overtreding.  

Johan NULENS