Skip to content Skip to footer

Aanrijding met een everzwijn: waar ligt de verantwoordelijkheid voor de Gemeente?

De afgelopen tijd verschijnt het bijna dagelijks in het nieuws of in de kranten: aanrijdingen met wilde everzwijnen nemen steeds meer toe.

Maar wat met de schade in geval van een aanrijding met een everzwijn?

Wie kan aansprakelijk worden gesteld?

Algemene principes

In het Belgisch aansprakelijkheidsrecht geldt dat men aansprakelijk kan worden gesteld voor een fout/nalatigheid dewelke schade heeft berokkend aan een ander.

Meer specifiek bepaalt Art. 1385 B.W. dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de schade die het dier heeft veroorzaakt.

Bij wilde everzwijnen biedt voormeld artikel echter geen soelaas.

Immers, een wild everzwijn is een res nulius: niemand is eigenaar.

Op wie kan uw schade dan worden verhaald?

Verzekering

Wanneer uw voertuig omnium verzekerd is, loopt u wellicht geen risico. In de meeste gevallen bevat de polis dan ook een garantie “Aanrijding met dieren”. Bij een aanrijding met een wild dier, zal de verzekering dus dekking verlenen.

Jachtpartijen

Indien de aanrijding gebeurde tijdens het jachtseizoen, kan de organisator van de jachtpartij mogelijks aansprakelijk worden gesteld. Immers, het is verdedigbaar dat het everzwijn de baan overstak omdat het werd opgejaagd.

Opnieuw gelden hier de algemene principes. Uw vordering zal maar slaagkansen hebben wanneer u kan aantonen dat 1) de organisator een fout/nalatigheid kan worden verweten, 2) hierdoor schade ontstond en 3) de schade en fout/nalatigheid heeft geleid tot de door u opgelopen schade.

Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de organisator geen waarschuwingsborden plaatste, was hij nalatig. Hij dient immers de weggebruikers te waarschuwen voor de jachtpartij.

Let wel: de bewijslast rust op uw schouders.

Ook de gemeente ontsnapt niet aan haar verantwoordelijkheid

Maar ook de gemeente moet maatregelen treffen! 

Conform Art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten immers als taak te voorzien in veiligheid en rust op openbare wegen.

Het is dienvolgens de verplichting voor de gemeente om, bij kennis van een wildpopulatie, de weggebruiker hierop attent te maken door te voorzien in duidelijke signalisatie.

Indien op een specifieke weg geen signalisatie is aangebracht, mag een weggebruiker ervan uitgaan dat er op die specifieke weg geen gevaar voor overstekend wild aanwezig is.

Deze principes werden zeer recent bevestigd door de Politierechter te Turnhout in zijn vonnis dd. 24.10.2019.

In casu had de gemeente nagelaten te voorzien in waarschuwingsborden op een baan waarvan de everzwijnproblematiek nochtans reeds geruime tijd gekend was.

De Rechter bevestigt dat de gemeente gepaste maatregelen had dienen te nemen en de weggebruikers had dienen te informeren door het plaatsen van waarschuwingsborden.

De gemeente werd dienvolgens aansprakelijk geacht en dient de schade van cliënt te vergoeden.

De gemeente tekende echter hoger beroep aan… wordt dus ongetwijfeld vervolgd!

Meer weten over de aansprakelijkheidsprincipes? U kan ons altijd contacteren!

Ann KEUNEN