Skip to content Skip to footer

FLASH: NIEUWE LOONBEDRAGEN GEKEND

Artikel 131 van de Arbeidsovereenkomstwet bepaalt:

 “Jaarlijks worden de loonbedragen bepaald bij de artikelen 22bis, 65, 69, 86 en 104 aangepast aan het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond op de euro.

De nieuwe bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Zij treden in werking op 1 januari van het jaar dat volgt op dat van hun aanpassing.”

Meer in het bijzonder gaat het om de loonbedragen om de geldigheid van het concurrentiebeding, scholingsbeding en scheidsrechtelijk beding te toetsen.

De nieuwe loonbedragen zijn op 12 november bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad:

Indien de desbetreffende artikels verwijzen naar een loonbedrag van 16.100 euro, moet dit met ingang vanaf 01.01.2019 gelezen worden als 34.819 euro.

Indien de desbetreffende artikels verwijzen naar een loonbedrag van 32.200 euro, moet dit met ingang vanaf 01.01.2019 gelezen worden als 69.639 euro.

Mr. Mieke LIESENS