Skip to content Skip to footer

De impact van Corona op de Algemene Vergadering van een VME

Overeenkomstig artikel 577.6 § 2 van het Burgerlijk Wetboek moet de syndicus de algemene vergadering van de VME samenroepen tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

De wet legt weliswaar geen sanctie op als de algemene vergadering niet tijdens deze periode georganiseerd wordt, doch dit behoort wel tot de wettelijk opgelegde verbintenissen van de syndicus. Het is niet ondenkbeeldig dat een laattijdige vergadering en dus een laattijdige beslissing schade kan veroorzaken en dus de aansprakelijkheid van de syndicus in vraag kan gesteld worden.

Hoe een dergelijke vergadering organiseren in tijden van het coronavirus en de opgelegde overheidsrestricties? Niet essentiële verplaatsingen zijn verboden, er is de verplichting tot social distancing én het feit dat personen ziek kunnen zijn of symptomen vertonen waardoor het aangewezen is deze personen quarantaine te houden …

Daarenboven is het digitaal organiseren van de vergadering niet voorzien in het Burgerlijk Wetboek, kan dit niet verplicht opgelegd worden en zou dit ook tal van organisatorische problemen scheppen (vb. de onzekerheid of alle mede-eigenaars inderdaad aanwezig zijn en zelf stemmen). In veel VME’s zullen bepaalde eigenaars ook geen toegang hebben tot een digitaal systeem omwille van gebrek aan kennis of middelen.

Kan de syndicus in deze omstandigheden een Algemene Vergadering samenroepen en indien niet, kan deze dan aansprakelijk gesteld worden voor nadelige gevolgen van de laattijdigheid?   

De syndicus zou zich uiteraard kunnen beroepen op “overmacht” of m.a.w. als volstrekte onmogelijkheid de vergadering rechtsgeldig te organiseren om zich aldus te ontlasten van de verbintenis om de vergadering samen te roepen, doch dit is niettemin een discussie die beter voorkomen wordt.

Daarom heeft de federale regering bij volmachtbesluit beslist dat de algemene vergadering van de VME moet plaatsvinden binnen de vijf maanden na het einde van de crisisperiode

Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit van de VME verzekerd doordat de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering.  

Wij benadrukken dat dit slechts een greep is uit de maatregelen, bedoeld om u attent te maken op het bestaan ervan en zonder ambitie volledig te zijn of alle aspecten en (belangrijke) modaliteiten te vermelden. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet: U vindt onze Argus Advocaten op eerste verzoek ter beschikking voor een volledige en correcte bespreking van uw dossier!

Dirk Vandecasteele                                                         Gert Damiaans

[email protected]                 [email protected]