Skip to content Skip to footer

Ontslag van zieke werknemers: niet zonder risico’s

Het antwoord op de vraag of werknemers die frequent of langdurig afwezig zijn wegens ziekte ontslagen kunnen worden, is tweeledig. Enerzijds is een ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid mogelijk, doch anderzijds is het niet toegestaan om een werknemer omwille van zijn gezondheidstoestand te ontslaan.

In tegenstelling tot hetgeen veel werkgevers denken kan een zieke werknemer wel degelijk ontslagen worden. Werknemers die afwezig zijn wegens arbeidsongeschiktheid genieten immers geen wettelijke bescherming tegen ontslag. Een ontslag tijdens een ziekteperiode is dan ook rechtsgeldig. Wanneer de werkgever ervoor opteert geen verbrekingsvergoeding uit te betalen, maar de arbeidsovereenkomst opzegt, zal de opzegtermijn wel pas aanvangen op het ogenblik dat de betrokkene het werk hervat.
Vermits discriminatie omwille van de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van een werknemer uitdrukkelijk verboden is, kan de werkgever de ziekte niet inroepen ter motivering van een ontslag. Doet hij dit wel, dan loopt hij het risico dat de werknemer een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, willekeurig ontslag of schending van het discriminatieverbod vordert.
De werkgever die een arbeidsongeschikte werknemer ontslaat, moet dan ook over een geldige en afdoende ontslagreden beschikken, die in principe vreemd dient te zijn aan de gezondheidstoestand van de betrokkene. Zo kan een zieke werknemer ontslagen worden omwille van redenen die verband houden met zijn gedrag en / of zijn geschiktheid dan wel omwille van economische of organisatorische redenen.

Hierbij dient opgemerkt dat er rechtspraak is waarin de herhaalde of langdurige arbeidsongeschiktheid als geldige ontslagreden aanvaard wordt wanneer de werkgever bewijst dat deze de organisatie van het werk in het gedrang brengt. Zo werd geoordeeld dat het ontslag van een manager die herhaaldelijk afwezig was wegens ziekte niet kennelijk onredelijk was. Gelet op de verantwoordelijkheden die hij had, was deze werknemer immers niet zomaar vervangbaar. De werkgever toonde aan dat het feit dat zijn taken herhaaldelijk niet werden uitgevoerd een nefaste invloed had op de efficiëntie en rentabiliteit van de onderneming.

Veerle Scheys
Advocaat-vennoot
Argus Advocaten CVBA