Skip to content Skip to footer

TIPS VOOR ONRECHTSTREEKSE SCHENKINGEN AAN (KLEIN)KINDEREN

Hoe doe je dat best gezien de nieuwe erfrechtelijke mogelijkheden?

Sparen of beleggen op naam van een kleinkind

Geld overschrijven naar een (spaar)rekening of verzekering of storten in een beleggingsfonds van je (klein)kind is juridisch een schenking. De gelden zijn dan eigendom van het (klein)kind en dus juridisch beschermd.

– is het kind minderjarig dan kan je niet meer naar eigen inzicht doen wat je wil zoals bv omzetten naar een andere beleggingsformule naar keuze. 

– is of wordt het kind meerderjarig, dan kan het kind bovendien over deze gelden beschikken vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Soms schrikt het voor een (groot)ouder af om een kind al de vrijheid te geven hierover te kunnen beschikken vanaf jonge leeftijd; hoe kan je dit voorkomen?

Ouderlijk gezag ! : de handtekening van de ouders van het kleinkind is vereist.

Sparen of beleggen op eigen naam met een derdenbeding ten voordele van een (klein)kind

Als je nog zeggenschap wil hebben op welke leeftijd je (klein)kind het geld krijgt, dan kan een derdenbeding een oplossing zijn. Bij een derdenbeding open je een spaar- of effectenrekening en duid je het (klein)kind aan als begunstigde. Je kiest ook het moment wanneer het kind over het geld kan beschikken, je kan de overdracht dus uitstellen tot bv de leeftijd van 25 jaar. Je behoudt “als schenker” nog alle vrijheid.

Tip : zolang die datum nog niet is bereikt, kan je zelf nog het geld opnemen, de datum van overdracht aanpassen of zelfs de begunstigde wijzigen.

Ouderlijk gezag ! : de handtekening van de ouders van het kleinkind is niet vereist.

Wijziging van rekeninghouder

Er bestaat nog een eenvoudiger systeem voor meerderjarige (klein)kinderen. Aan een bestaande rekening op jouw naam kan je een volmachtdrager toevoegen : jij bent de rekeninghouder, het meerderjarige (klein) kind de volmachtdrager. Indien beiden de gegevens van het openingsborderel wijzigen dan kan de volmachtdrager effectieve rekeninghouder worden en wordt de rekeninghouder slechts volmachtdrager. Erfrechtelijk wordt dit ook als een schenking aanzien.

De intentie van beschikker en ontvanger : bevestiging van schenking

Om overdrachten van geld of effecten aan (klein) kinderen te beschermen wordt er best een document opgesteld om iedere discussie uit te sluiten aangaande de bedoelingen van partijen.

Vanaf 01.09.2018 bedraagt het beschikbaar deel voor iedereen immers 1/2 (ongeacht het aantal kinderen) waardoor grote verschillen kunnen ontstaan. Voor kleinkinderen geldt sowieso dat het een schenking buiten deel zou zijn indien hun ouders nog leven. Voor kinderen kan je in het bevestigend document vastleggen dat “de intentie van beschikker en ontvanger” vastlegt om de reeds uitgevoerde schenking te aanzien als „buiten deel”.

Tip : Onderstaand document kan hiervoor worden aangewend:

BEWIJSDOCUMENT VOOR EEN REEDS UITGEVOERDE ONRECHTSTREEKSE SCHENKING

Onrechtstreekse schenking 

De ondergetekenden:

1. De heer en/of mevrouw . . . . .. . . . . . .  . . . .  wonende te . . . . . .  . . .hierna genoemd ‘de schenker’, en

2. de heer of mevrouw . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . wonende te . . . . . .  . .  hierna genoemd ‘de begiftigde’

verklaren: dat er een onrechtstreekse schenking uitgevoerd werd en door de begiftigde in dank aanvaard werd door

het openen van een rekening ,

overschrijven op een rekening ,

wijzing van rekeninghouder

met nr. . . . . . . .  . .. . . . . bij de financiële instelling . . . . . . . . . . . . .naar . . . . . . . . . . . . . bij de financiële instelling . . . . . . .  . . . . . . . . . .. voor een bedrag van…………euro.

Dat dit document opgemaakt wordt enkel strekkend tot bewijs van de reeds uitgevoerde onrechtstreekse schenking.

De schenking is een voorschot op erfdeel /een schenking buiten erfdeel.

tot bewijs wordt het uittreksel van de rekening van de schenker bij deze verklaring gevoegd

Opgemaakt in twee exemplaren te . . . . . . . op . . . . . .

De schenker(s) De begiftigde

Tip : de onrechtstreekse schenking kan ook worden uitgevoerd door het ten laste van een factuur door de (groot)ouder ten voordele van het (klein)kind

René KUMPEN