Skip to content Skip to footer

Vlaams opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof

Sinds 1 september 2019 maakt het stelsel van het betaald educatief verlof, dat werknemers uit de privésector toeliet een opleiding te volgen met behoud van loon, plaats voor het Vlaams opleidingsverlof.  

Het Vlaams opleidingsverlof heeft als doel werknemers te motiveren arbeidsgerichte en loopbaangerichte opleidingen te volgen.

Het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof is van toepassing op werkgevers en werknemers uit de privésector die aan onderstaande voorwaarden voldoen:

De werknemer is voor minstens halftijds in Vlaanderen tewerkgesteld op basis van één of meer arbeidsovereenkomsten.

De werkgever heeft een vestigingseenheid in Vlaanderen

Opmerking! Werknemers tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest maken geen aanspraak op het Vlaams opleidingsverlof. Zij hebben echter wel, indien zij aan de voorwaarden voldoen, recht op het betaald educatief verlof.

Wat betekent deze verandering concreet?

Sinds 1 september 2019 wordt aan voltijds tewerkgestelde werknemers maximaal 125 uur opleidingsverlof per schooljaar toegekend met behoud van hun loon. Deeltijds tewerkgestelde werknemers hebben pro rata recht op de uren opleidingsverlof.

De werkgever heeft, net zoals bij het betaald educatief verlof, recht op een forfaitaire terugbetaling van de loonkost ter waarde van 21,30 EUR per toegestaan uur dat de werknemer niet aanwezig is op het werk. De wijze waarop de aanvraag moet worden ingediend en de indieningstermijn worden vereenvoudigd. De werkgever is niet langer verplicht om een globaal aanvraagdossier in te dienen. De aanvraag tot terugbetaling kan nu, ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding, digitaal ingediend worden.

Tenslotte wordt het Vlaams opleidingsverlof aan strengere voorwaarden onderworpen. Het verlof wordt enkel toegekend voor arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen. 

Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die tot doel hebben de loopbanen van werknemers te versterken of arbeidsmarktgerichte transities te vergemakkelijken.

Loopbaangerichte opleidingen zijn opleidingen die gevolgd worden als gevolg van loopbaanbegeleiding van een werknemer en die zijn vastgesteld in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan.

Bedrijfsspecifieke opleidingen, die voortaan behoren tot de verantwoordelijkheid van de werkgever, worden uitgesloten in het toepassingsgebied van het Vlaams opleidingsverlof.

Opgelet: Net zoals bij het betaald educatief verlof geniet de werknemer ontslagbescherming. De werkgever mag een werknemer die een officiële aanvraag voor het opleidingsverlof heeft ingediend niet ontslaan tot het einde van de opleiding, tenzij om redenen die vreemd zijn aan de aanvraag. Het komt aan de werkgever toe de redenen van het ontslag te bewijzen. Indien de door de werkgever aangevoerde ontslagreden betrekking heeft op de aanvraag of als de werkgever geen geldige reden heeft aangevoerd, is hij gehouden de werknemer een vergoeding te betaling gelijk aan drie maanden loon, onverminderd de vergoeding die bij eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer verschuldigd is. 

Deze nieuwe regeling is enkel van toepassing op opleidingen die gestart zijn op 1 september 2019. Opleidingen die reeds zijn gestart voor 1 september 2019 vallen nog onder de oude regeling van het betaald educatief verlof.  

Bron: Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 13 november 2018.  

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 4 maart 2019.

Leen VANDENHOLT