Skip to content Skip to footer

CORONA-OUDERSCHAPSVERLOF

Op 14 mei 2020 heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk voorziet in de mogelijkheid het corona-ouderschapsverlof op te nemen om ouders toe te laten het werk en de opvang van kinderen te combineren.

Alle werknemers, die ten minste één maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en mits akkoord, kunnen hun prestaties met een vijfde of met de helft verminderen indien zij ten minste één kind hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt of 21 jaar voor gehandicapte kinderen.

Dit verlof kan door elk van beide ouders (inclusief adoptie- en pleegouders) aangevraagd worden.

De werknemer heeft in het kader van het corona-ouderschapsverlof 3 mogelijkheden:

-Hij kiest voor de opname van een halftijds of 1/5 corona-ouderschapsverlof;

-Hij wenst zijn lopende periode van gewoon halftijds of 1/5 ouderschapsverlof om te zetten in een halftijds of 1/5 corona-ouderschapsverlof;

-Hij wilt zijn lopende periode van tijdskrediet (ongeacht het motief), loopbaanonderbreking of thematisch verlof schorsen om een halftijds of 1/5 corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Een werknemer kan enkel een 1/5 corona-ouderschapsverlof opnemen bij voltijdse tewerkstelling. Voor een halftijdse vermindering dient de werknemer ten minste drie vierden van een voltijdse betrekking tewerk gesteld te zijn.

Het corona-ouderschapsverlof geeft recht op een uitkering die 25% hoger ligt dan het gewone ouderschapsverlof. Daarnaast telt het corona-ouderschapsverlof niet mee voor de maximale duurtijd van het gewone ouderschapsverlof.

Het corona-ouderschapsverlof kan ook snel en flexibel opgenomen worden. De werknemer die gebruik wilt maken van het verlof dient zijn werkgever slechts drie werkdagen voor de aanvang van het verlof schriftelijk in te lichten. Deze kennisgeving dient eveneens de begin- en einddatum van het verlof te vermelden.

De werkgever geeft de werknemer zijn akkoord of weigert het verlof. Deze kennisgeving van het akkoord of weigering dient schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na de aanvraag en in ieder geval ten laatste voor de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Deze termijn van drie werkdagen is eveneens van toepassing indien de werkgever zijn akkoord geeft aan de aanvraag van de werknemer om zijn gewoon verlof om te zetten of te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden van 1 mei tot en met 30 juni 2020 in één aaneengesloten periode tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, weken en/of maanden.

Werknemers die gebruik maken van het corona-ouderschapsverlof worden beschermd tegen ontslag. De werkgever mag geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking om redenen die verband houden met de vermindering van de arbeidsprestaties door het corona-ouderschapsverlof.  

Deze ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt drie maanden na het einde van het corona-ouderschapsverlof.

Indien de werkgever de ontslagbescherming niet respecteert, is hij gehouden een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, desgevallend bovenop de vergoedingen die bij verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer betaald moeten worden. 

Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel dan niet om met één van onze advocaten van de cel sociaal recht contact op te nemen.  

Bron: KB nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, §1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof, BS 14 mei 2020.

Leen VANDENHOLT