Skip to content Skip to footer

Wijzigingen zorgvolmachten

De wetgever heeft recent enkele verbeteringen aangebracht aan de zorgvolmachten.

Buitengerechtelijke bescherming : Het toepassingsgebied van de buitengerechtelijke bescherming – onder de vorm van een zorgvolmacht – wordt verruimd:

Tot nu kon die lastgeving enkel betrekking hebben op de goederen van de beschermde persoon, voortaan kan die ook gaan over persoonlijke zaken, bijvoorbeeld de keuze van het rusthuis.

  • Wat de goederen betreft had deze bescherming tot nu enkel betrekking op vertegenwoordigingshandelingen; beheershandelingen komen daar nu bij , zoals betalen van facturen of innen van inkomsten.
  • Voortaan moet ook de herroeping van de lastgeving verplicht geregistreerd worden in het centraal register bij Fednot.
  • De lastgever meldt de beëindiging ook aan de vrederechter, zodat die eventueel een rechterlijke beschermingsmaatregel kan nemen indien nodig.
  • Er moet regelmatig – en zeker minstens een keer per jaar – overleg zijn met de lastgever of met de mensen die hij heeft aangewezen.

Rechterlijke bescherming : De procedure voor een rechterlijke bescherming wordt sterk vereenvoudigd, al naargelang de specifieke aard van het verzoek.

  • voor louter administratieve procedures (zoals bv. de machtiging van de bewindvoerder) en procedures over de juridische bekwaamheid gelden striktere eisen (bv. een uitgebreide geneeskundige verklaring).
  • de vrederechter wijst de bewindvoerder pas aan nadat die zijn opdracht heeft aanvaard.
  • de eenmalige verplichte evaluatie wordt vervangen door een permanente evaluatieplicht.
  • Bij de FOD Justitie komt er een geïnformatiseerde databank : het centraal register van bescherming van personen. Alle stukken en gegevens over een gerechtelijke beschermingsprocedure komen er in terecht.

Inwerkingtreding : De nieuwe regels zijn hoofdzakelijk in werking getreden op 1 maart 2019.

René KUMPEN