Skip to content Skip to footer

Onderhoudsgeld en fiscale aftrek

Fiscale ontheffing van rechtswege voor ten onrechte betaalde belastingen is niet mogelijk.

Je bent betrokken in een gerechtelijke procedure tot aanpassing onderhoudsbijdrage. Jaarlijks geef je aan de belastingen aan wat je betaalt (betalingsplichtige) of ontvangt (betalingsgerechtigde). Wat gebeurt er met de belastbaarheid of de aftrekbaarheid van deze betalingen wanneer deze retroactief wordt verlaagd? Een bezwaarschrift moet immers ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet MAAR deze termijn kan verstreken zijn wanneer de rechter definitief uitspraak heeft gedaan.

Eerste vaststelling : de fiscale wetgeving aanvaardt niet dat een gerechtelijke procedure als “overmacht” wordt aanzien  om de termijn te verlengen voor het instellen van een bezwaarschrift. Laattijdige bezwaarschriften worden dan niet ontvankelijk verklaard en worden afgewezen.

Tweede vaststelling : Een lopend bezwaarschrift schort de betaaltermijn niet op. Als na behandeling van het bezwaar de belasting geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft, blijft ook de nalatigheidinterest verschuldigd, zelfs voor de periode van de behandeling van het bezwaar. Wat doet men in die omstandigheden best? Het antwoord : dien een bewarend fiscaal bezwaarschrift in bij aanvang van de procedure.

De uitkeringsplichtige die een BEWAREND BEZWAARSCHRIFT indient voorkomt hierdoor dat hij voor de betrokken periode later een gewijzigde taxatie dient te ondergaan met verrekening van INTRESTEN EN BOETES. Ontheffing van rechtswege voor laattijdigheidsintresten en boetes is immers niet mogelijk.

De uitkeringsgerechtigde die een bewarend bezwaarschrift indient verkrijgt de ontheffing voor de betrokken periode zodat de belasting op de onterecht ontvangen bedragen terug wordt verrekend ten voordele van de uitkeringsgerechtigde. Ontheffing van rechtswege voor ten onrechte betaalde belastingen is immers niet mogelijk.  Één adres: FOD Financiën.

René KUMPEN & Ann KEUNEN