Skip to content Skip to footer

Aandachtspunten bij de redactie en bewaring van een eigenhandig testament

In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk om een testament op te stellen. Dit document vormt het kader voor een laatste wilsbeschikking die de testator (= testamentopmaker) formuleert voor de tijd dat hij niet in leven zal zijn.

Het volstaat niet dat de testator duidelijk zijn laatste wilsbeschikking heeft omschreven. Dit dient namelijk te gebeuren in één van de door de wet voorgeschreven vormen: het openbaar testament, het internationaal testament of het eigenhandig testament.

Het is dus niet verplicht om een beroep te doen op een notaris voor de redactie van een testament.

Men kan zelf een geldig eigenhandig testament opstellen indien volgende drie voorwaarden worden gerespecteerd:

-het testament dient handgeschreven te zijn door de testator (typen is dus niet toegelaten!)

-het testament dient de datum waarop het werd opgesteld te vermelden

-het testament dient door de testator te worden ondertekend

Vormelijk is de redactie van een eigenhandig testament dus kinderspel.

Toch zijn er een aantal aandachtspunten waarop de testator moet letten.

Vooreerst dient de inhoud van het eigenhandig testament uiteraard te stroken met wat wettelijk kan zodat het testament na het overlijden van de erflater effectief kan worden uitgevoerd. Het is dus van groot belang om het testament toch te laten opstellen, minstens te laten controleren, door iemand met kennis van het erfrecht.

Daarnaast dient de testator er zich bewust van te zijn dat het eigenhandig testament verloren kan gaan of vernietigd kan worden door een persoon die het testament aantreft en zich niet kan vinden in de uiterlijke wilsbeschikking van de testator.

Het is daarom aangewezen om het eigenhandig testament in bewaring te geven aan een notariskantoor.

Bovendien kan een notariskantoor het eigenhandig testament laten registreren in het Centraal Register van Testamenten (CRT).

In deze databank wordt niet het testament zelf bewaard, maar wel de gegevens met betrekking tot de identiteit van de testator, de datum van het testament en de bewaarplaats ervan.

Het CRT kan niet worden geraadpleegd zolang de testator in leven is en ook na diens overlijden is de raadpleging ervan slechts mogelijk op een strikt gereglementeerde wijze.

Slechts na voorlegging van een overlijdensakte of enig ander document dat het overlijden bewijst, kan men een opzoeking in het CRT aanvragen om na te gaan of er al dan niet een testament werd opgesteld en bij welke notaris dit wordt bewaard.

De in het erfrecht gespecialiseerde advocaten bij Argus helpen u graag verder indien u vragen heeft over de redactie van een testament, de bewaring ervan of de raadpleging van het CRT!

Lennert JEURISSEN

Afdeling familie- en familiaal vermogensrecht