Skip to content Skip to footer

Aangiftes van nalatenschappen tijdens de verplichte Corona-beperkingen

De maatregelen ter indijking van de verspreiding van het coronavirus zijn verlengd tot  en met 19/04/2020 en zullen vermoedelijk nogmaals verlengd worden.

Wie verplicht wordt een aangifte van naltenschap in te dienen tijdens deze coronacrisis kan met een bijkomend probleem(pje) worden opgezadeld.

Indien de erflater een kluis huurde bij de bank dienen er immers afspraken te worden gemaakt aangaande de kluisopening.

Tijdens deze periode van ‘niet essentiële verplaatsingen’ lijken de aan te gane contacten die hiervoor nodig zijn , niet risicoloos zodat zich een uitstel kan opdringen.

Dit kan tot gevolg hebben dat de aangifte van nalatenschap niet tijdig kan worden ingediend gezien de inhoud van de kluis hierin immers moet worden opgenomen, en nog ongekend is.

Vlabel voorziet in een verlenging van termijn van indiening van de aangifte.

  • Indien de fiscale termijn verstrijkt tijdens de strenge maatregelen, wordt de termijn automatisch verlengd met twee maanden na afkondiging van de maatregelen.
  • Indien de fiscale termijn vervalt na de strenge maatregelen is deze verlenging (nog) niet van rechtswege van toepassing.

Het lijkt dan raadzaam om het zekere voor het onzekere te nemen en uitstel te vragen bij Vlabel indien de fiscale termijn niet gehaald wordt.

Een uitstel van 2 maanden kan op eenvoudig verzoek verkregen worden.

Maar opgelet : dat voorkomt niet dat een belastingverhoging door Vlabel kan worden aangerekend, behoudens andersluidende maaregelen.

Deze belastingverhoging is als volgt:

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf dag 1 tot en met de laatste dag van maand 51
vanaf maand 6 tot en met de laatste dag van maand 115
vanaf maand 12 tot en met de laatste dag van maand 177,5
vanaf maand 1810

Iedereen heeft er belang bij om de gevolgen juist in te schatten van de opgelegde termijnen (voorlopig) tot 19/04/2020 of later.

Valt uw fiscale termijn binnen de opgelegde Covid-19-periode dan geniet je automatisch van een extra termijn van 2 maanden, en zal er geen belastingverhoging verschuldigd zijn.

René KUMPEN – ARGUS Advocaten