Skip to content Skip to footer

Aanmoedigingspremie(s) voor werknemers die kunnen blijven werken in tijden van Corona

In deze moeilijke economische tijden is het van belang dat bedrijven die niet verplicht moeten sluiten actief kunnen blijven zodat de Belgische economie niet helemaal stilvalt.

Deze bedrijven worden, op enkele uitzonderingen na, geconfronteerd met een aanzienlijk omzetverlies omdat zij ten gevolge van de crisis niet op volle kracht kunnen draaien.

Dit heeft tot gevolg dat het personeel van deze bedrijven ook niet volledig aan de slag kan blijven.

Er zal daar waar nodig volledige tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk en/of wegens overmacht moeten worden aangevraagd maar er zullen ook werknemers kunnen blijven werken, al dan niet gedeeltelijk en daar waar mogelijk via telewerk.

De Vlaamse overheid heeft beslist dat bedrijven die open blijven maar die hun omzet substantieel zien dalen onder bepaalde voorwaarden een aanmoedigingspremie kunnen bekomen voor de werknemers die in gevolge arbeidsduurvermindering nog minstens 50% blijven verder werken.

Deze premie bestond reeds voor de coronacrisis voor bedrijven die door de Minister van Werk erkend waren als ‘onderneming in moeilijkheden of herstructurering’.

Voor de periode van 01/04/2020 tot en met 30/06/2020 kan deze premie ook aangevraagd worden door bedrijven die deze erkenning niet hebben, maar die in gevolge de coronacrisis hun omzet, productie en/of bestellingen met minstens 20% zien dalen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van de dezelfde maand in het jaar voordien en die personeel met verminderde arbeidsprestaties, met een minimum van 50%, verder aan het werk houden.

De werkgever moet dit aantonen aan de hand van een plan dat hij samen met de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming opstelt waaruit enerzijds de omzetdaling blijkt en waaruit anderzijds de arbeidsherverdelende maatregelen blijken die werden genomen. Indien er geen werknemersvertegenwoordiging is in de onderneming, moet het plan dat wordt ingediend, toegevoegd worden aan het arbeidsreglement.

Als bewijs van daling van omzetcijfers wordt de BTW-aangifte van de betreffende maanden als bijlage toegevoegd. Er moet ook aangetoond worden dat deze daling te wijten is aan de coronacrisis.

Voor wat de arbeidsherverdelende maatregelen betreft, moet de werkgever in het plan van aanpak vermelden:

– Opgave van de periode van de arbeidsduurvermindering.

– Opgave van het aantal arbeidsplaatsen die voorwerp zijn van de maatregel (aantal vermeden ontslagen)

– Lijst van werknemers die de aanmoedigingspremie zullen aanvragen

– Arbeidsduurvermindering (%) per betrokken werknemer

– aanpassing individuele arbeidsovereenkomsten (door tijdelijke bijlage bij bestaand contract) of CAO collectieve              arbeidsduurvermindering:
      – Opname van de contractuele wekelijkse arbeidsduur vóór en na de arbeidsduurvermindering (bv. bij 80%: 38u en 30,4u)
      – Opname van nieuw arbeidsrooster.

– Opgave of de onderneming gebruik maakt van federale crisismaatregelen.

De aanvragen (via standaardformulieren op ww.vlaanderen.be/aanmoedigingspremie )worden voor alle betrokken werknemers gebundeld en samen met voormeld plan per e-mail verzonden naar [email protected]

De aanmoedigingspremie is geen aanvulling op de uitkering in het kader van tijdelijke werkloosheid.

De premie  dient voor een volledige maand te worden aangevraagd en het bedrag  wordt bepaald naar gelang het normale tewerkstellingspercentage van de betrokken werknemer dat tot minstens 50% wordt verminderd:

U werkte in het jaarvoor uw onderbreking minstensU werkt tijdens de arbeidsduurverminderingBruto maandelijkse premie in euro(bedrag sinds 1 maart 2020)Netto maandelijkse premie in euro(bedrag sinds 1 maart 2020)
75%50%171,6152,72
70%Minstens 20% minder102,9691,63
60%Minstens 10% minder68,6461,09

Ondertussen wordt er ook geopperd om aan alle werknemers die tijdens de crisis blijven werken, en dus ongeacht of er sprake is van een omzetdaling bij de werkgevers, een eenmalige premie van 1.000 EUR te betalen wegens de moeilijke omstandigheden waarin moet gewerkt worden en die zou vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Ook wil men de mogelijkheden van flexi-jobs, uitzendarbeid en studentenarbeid uitbreiden indien de coronacrisis blijft aanhouden, teneinde bedrijven die open kunnen blijven verder te ondersteunen.

Deze steunmaatregelen zijn echter nog niet in voege. Van zodra wij hierover meer nieuws zullen ontvangen,  berichten wij u graag verder.

Mocht u ondertussen vragen hebben over de huidige steunmaatregelen en tegemoetkomingen aan werkgevers en werknemers, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Ilse DECLERCK[email protected]