Skip to content Skip to footer

Corona en ruimtelijke ordening: omgevingsvergunningen en procedures

Onze Vlaamse regering zit niet stil. Naast alle maatregelen die uitvoerig de pers haalden (opschorting, lessen, annulering van recreatieve activiteiten, …) zijn er ook deze die minder of helemaal niet de voorpagina haalden, maar niettemin oog hebben voor tal van prangende problemen waarmee burgers en ondernemingen worden geconfronteerd, o.m. ook inzake ruimtelijke ordening.   

Gemeentelijke administratieve diensten zijn immers niet toegankelijk, ambtenaren zijn ziek of werken thuis, dossiers kunnen niet ingekeken worden, … maar ondertussen lopen en verstrijken vb. wel de vervaltermijnen inzake de aanvragen en/of hoger beroepen inzake omgevingsvergunningen.

Het Vlaams Parlement heeft omwille van deze noodsituatie een nooddecreet aangenomen waaraan bij Besluit dd. 24.03.2020 met onmiddellijke uitwerking (bij dringende noodzakelijkheid) uitvoering werd gegeven: het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning.

Naast de maatregelen inzake de vergunning voor het bouwen en uitbreiden van tijdelijke ziekenhuizen (een periode van vier maanden waarbinnen geen vergunningen of meldingen nodig zijn) worden hieronder de vergunningen die nuttig zijn voor burgers en ondernemingen en kaderen in het Omgevingsvergunningsdecreet en – besluit besproken.

Het besluit is van toepassing op:

 1° alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór 24.03.2020 en/of op 24.03.2020 in behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg;

2° op de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 24 april 2020.

Het besluit behandelt zowel termijnverlengingen als aanpassingen in de procedure.

Enkele krachtlijnen :

 –  Termijnverlengingen :

  • De beslissingstermijn voor de overheid inzake de vereenvoudigde procedure wordt verlengd met 30 dagen, d.w.z. tot 90 dagen i.p.v. 60 dagen.
  • De beslissingstermijn voor de overheid inzake de gewone procedure wordt verlengd met 60 dagen, d.w.z. tot 165 of 180 dagen i.p.v. 105 of 120 dagen.
  • De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen) en de termijn om er een beslissing over te nemen wordt verlengd met 60 dagen.

De termijn om gebruik te mogen maken van een omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van 24.03.2020 tot en met 24.04.2020 (kan verlengd worden) wordt verlengd met 30 dagen tot 65 dagen (35 + 30).

– Procedure :

  • Openbare onderzoeken die lopende zijn worden met ingang van 24.03.2020 opgeschort en pas verdergezet na 24.04.2020. Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden wel als ontvankelijk beschouwd.
  • De openbare onderzoeken die nog niet aangevangen waren, zullen pas georganiseerd worden na 24.04.2020.

Ook wat de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft werden bijzondere maatregelen uitgewerkt, meer bepaald bij Besluit van de Vlaamse Regering dd. 27 maart 2020.

De krachtlijnen zijn hier:

  • De termijnen om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege die reeds lopen op datum van 27.03.2020 of die aanvangen in de periode tussen 27.03.2020 en de einddatum van het Besluit 24.04.2020, worden verlengd met 30 dagen.
  • Voor de behandeling van de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt het vanaf 27.03.2020 tot en met 24 april 2020 mogelijk om e-mails te gebruiken als manier van betekening. Ook zal er voorzien worden in een afwijkende zittingsregeling.

Wij benadrukken dat dit slechts een greep is uit de maatregelen, bedoeld om u attent te maken op het bestaan ervan en zonder ambitie volledig te zijn of alle aspecten en (belangrijke) modaliteiten te vermelden. 

Indien u vragen heeft, aarzel niet: U vindt onze Argus Advocaten op eerste verzoek ter beschikking voor een volledige en correcte bespreking van uw dossier!

Dirk Vandecasteele                                                                                          Gert Damiaans

[email protected]                                                     [email protected]