Skip to content Skip to footer

De verblijfsregeling van de kinderen in tijden van corona: wat nu?

Gelet op de huidige corona-crisis worden mensen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven: “Blijf in uw kot!”

Slechts in beperkte gevallen is het toegestaan om de woning te verlaten. Denk hierbij aan een bezoek aan de supermarkt of een verplaatsing naar het werk indien thuiswerk niet mogelijk is.

Maar wat met de verblijfsregeling dewelke ouders overeenkwamen of dewelke werd opgelegd bij vonnis? Dient deze regeling dan niet langer te worden nageleefd? De wissel van de kinderen heeft immers noodzakelijkerwijs het verlaten van de woonst tot gevolg.

In deze situatie kon vanzelfsprekend niet worden voorzien ten tijde van het vellen van het vonnis of ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.

Het uitgangspunt is dat de verblijfsregelingen moeten blijven worden uitgevoerd zoals gehomologeerd of opgelegd door de rechter. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat minderjarige kinderen er alle belang bij hebben om beide ouders te blijven zien en omgekeerd is dat uiteraard ook het geval.

Daarom verbieden de huidige Coronamaatregelen vooralsnog niet dat minderjarigen in het kader van de naleving van een verblijfsregeling door de ene ouder naar de andere worden gebracht. De verplaatsing die gemaakt dient te worden voor de wissel wordt beschouwd als een noodzakelijke verplaatsing en is aldus niet verboden!

Men mag niet uit het oog verliezen dat de meeste verblijfsregelingen voorzien in een afwijkende regeling voor schoolvakanties. Dit is van belang aangezien de paasvakantie juist begonnen is (van maandag 6 april 2020 tot en met zondag 19 april 2020)! Tijdens de paasvakantie geldt namelijk de regeling die gedurende schoolvakanties van toepassing is. De verblijfsregeling die geldt tijdens het schooljaar herneemt na de paasvakantie, zelfs indien de scholen dan nog steeds gesloten zouden blijven.

Gelet op het bovenstaande adviseren wij onze cliënten dan ook ten zeerste om zich aan de geldende verblijfsregeling te houden en de gezondheidsadviezen te respecteren (handen wassen, afstand houden, …).

Toch zijn er situaties denkbaar waarin de verblijfsregeling voorlopig niet dient te worden nageleefd. Op het hogervermelde uitgangspunt worden namelijk twee uitzonderingen aanvaard:

     – Wilsautonomie: de ouders komen onderling een afwijking van de verblijfsregeling overeen;

     – Noodtoestand: er is sprake van een situatie die de niet-naleving van de verblijfsovereenkomst rechtvaardigt, met name:

  • een van de ouders is besmet met Corona
  • de minderjarige is besmet met Corona
  • een andere bij de ouder inwonende persoon is besmet met Corona

 De afbeelding bij deze bijdrage geeft u een schematisch overzicht van de verschillende mogelijke hypotheses.

Het belang van duidelijke communicatie tussen beide ouders kan in deze ongewone omstandigheden niet worden onderschat. Medische attesten kunnen hierbij een rol spelen als bewijs van een besmetting met het Coronavirus en de bijhorende gevolgen voor de verblijfsregeling.

Indien er een medisch attest is dat een Coronabesmetting vaststelt bij een ouder, kind of andere inwonende persoon dient de minderjarige te verblijven bij de ouder die niet besmet is, tenzij het kind reeds verblijft in dezelfde woning als een besmette persoon. In dat geval is het aanbevolen om het kind niet over te brengen naar de niet-besmette ouder.

Daarentegen is een medisch attest dat niet uitdrukkelijk een Coronabesmetting specifieert, maar wel een andere ziekte zoals een griep of een verkoudheid, geen reden om de verblijfsregeling niet langer na te leven. In deze situatie is het echter wel begrijpelijk dat er ongerustheid zou ontstaan bij de andere ouder. Een discussie over het al dan niet bestaan van een noodtoestand ligt dan ook voor de hand. Nogmaals wordt gewezen op het belang van een duidelijke communicatie en inlevingsvermogen tussen beide ouders. Het belang en de gezondheid van het kind dienen steeds te primeren.

Wanneer er helemaal geen medisch attest of ander bewijs van een Coronabesmetting bij een ouder, kind of andere inwonende persoon voorhanden is, is er hoe dan ook geen sprake van een noodtoestand en dient de verblijfsregeling te worden nageleefd.

Ons kantoor werd reeds door verscheidene ongeruste cliënten geraadpleegd met de vraag of het in het kader van de naleving van een verblijfsregeling toegestaan is om de grenzen met de buurlanden over te steken. Het antwoord hierop is bevestigend. Wanneer de ouders van de minderjarige aan beide zijden van de Belgische grens wonen, dan wordt het oversteken van de grens met het oog op de wissel van de minderjarige beschouwd als een noodzakelijke of essentiële verplaatsing. Belangrijk is wel om het vonnis of de E.O.T. akte mee in de auto te nemen tijdens deze verplaatsing zodat dit kan worden getoond bij een grenscontrole.

Let er wel op dat het bovenstaande slechts geldt voor de periode gedurende dewelke de huidige Coronamaatregelen zoals afgekondigd door de regeling gelden. Van zodra een volledige en absolute lockdown zou worden afgekondigd, zal de minderjarige voor de duur hiervan moeten blijven bij de ouder waar hij of zij verbleef op het ogenblik dat deze maatregel van kracht werd. De verplaatsing die gemaakt dient te worden voor de wissel van het minderjarig kind wordt dan immers niet langer als een noodzakelijke verplaatsing beschouwd!

Argus Advocaten blijft vanzelfsprekend bereikbaar via de gekende kanalen indien u hierover meer vragen heeft.

Lennert JEURISSEN                                                                            Ann KEUNEN

[email protected]                                           [email protected]