Skip to content Skip to footer

Corona: occulte periode en sociale verkiezingen

Tijdens de sociale verkiezingsprocedure is er een periode waarbinnen de kandidaat-werknemersafgevaardigden reeds ontslagbescherming genieten alhoewel de werkgever nog niet weet of zij al dan niet kandidaat zullen zijn.

Deze occulte periode telt in principe 65 dagen en loopt van X-30 tot X+35, zijnde de uiterste dag voor het indienen van de kandidatenlijsten.

Tot X+76 kunnen in hiernavolgende gevallen evenwel kandidaten nog vervangen worden:

– Overlijden;

–  Vrijwillige uitdiensttreding;

– Ontslagneming uit de vakbond die de kandidatuur voorgedragen had;

– Vervanging van een kandidaat die van de lijsten werd geschrapt na intrekking van de kandidatuur;

– Wijziging van categorie, bijv. arbeider wordt bediende.

In die gevallen genieten deze kandidaten die tussen X+35 en X+76 worden voorgedragen om een andere kandidaat om één van voormelde redenen te vervangen, retroactief bescherming vanaf X-30.

Zoals voorgesteld door de NAR in haar advies van 24 maart 2020 en zoals zeer waarschijnlijk zal worden overgenomen via een wijziging van de Wet Sociale Verkiezingen, zal de verkiezingsprocedure worden stopgezet en opgeschort vanaf het moment dat dag X+35 bereikt werd. Vermits de nieuwe verkiezingsdag (dag Y) vermoedelijk zal vastgelegd worden in de periode van 16 tot 29 november 2020, zoals gesuggereerd door de NAR, zal in functie van de nieuwe dag Y ook de nieuwe X+36 vastgelegd worden en vanaf daar de procedure verdergezet.

Uiteraard genieten de kandidaten die vermeld worden op de ingediende kandidatenlijsten reeds de bijzondere ontslagbescherming. Tot en met X+76 kunnen er evenwel nog nieuwe kandidaten bijkomen ter vervanging van een kandidaat om een van de voormelde redenen. Indien er niets zou bepaald worden, zouden deze nieuwe kandidaten retroactief ontslagbescherming genieten vanaf X-30.

Om dit op te vangen stelt de NAR voor de occulte beschermingsperiode voor deze nieuwe kandidaten te verleggen en in functie van de nieuwe verkiezingsdatum (dag Y) ook fictief een nieuwe dag X te bepalen, zijnde 90 dagen voor de nieuwe verkiezingsdatum. Voor de kandidaat die uiterlijk op de nieuwe dag X+76 wordt voorgedragen ter vervanging van een kandidaat om een van de voormelde redenen, neemt de verlegde occulte beschermingsperiode dan een aanvang op de nieuwe dag X en begint vanaf die dag retroactief de bescherming te lopen.

Conclusie:

Vermits de huidige overlegorganen blijven functioneren totdat de nieuwe OR’s en CPBW’s geïnstalleerd worden, betekent dit dat bij eventuele ontslagen op dit ogenblik in eerste instantie rekening dient gehouden met de effectieve en plaatsvervangende werknemersafgevaardigden van de bestaande organen, alsook eventueel met de niet verkozen kandidaten bij de sociale verkiezingen 2016. Daarnaast uiteraard ook met de werknemers vermeld op de kandidatenlijsten 2020 die onlangs en uiterlijk op X+35 werden ingediend.

Vanaf de nieuwe fictieve datum X die zal worden vastgelegd in functie van de nieuwe verkiezingsdag (dag Y) zal ook rekening dienen gehouden met de voormelde opmerkingen.

Uitgaande van het advies van de NAR, nl. dat de nieuwe verkiezingsdag tussen 16 en 29 november 2020 zal vallen, zal de fictieve dag X zich situeren tussen 18 en 31 augustus 2020. Een kandidaat die om een van de voormelde redenen in de plaats komt van een vroegere kandidaat, geniet dus bescherming vanaf de fictieve dag X.

Een en ander moet evenwel nog bekrachtigd worden door de wetgever.

Johan Nulens – ARGUS ADVOCATEN     

[email protected]