Skip to content Skip to footer

De fiscale voordelen van kinderen ten laste vs. een echtscheiding

Fiscale voordelen

1. Verhoging belastingvrije som

Een eerste belastingvoordeel dat u geniet wanneer u kinderen ten laste heeft, is een verhoging van de belastingvrije som, als volgt:

Kinderen ten lasteToeslag op de belastingvrije som(voor AJ 2015)
1 kind1.500,00 €
2 kinderen3.870,00 €
3 kinderen8.670,00 €
4 kinderen14.020,00 €
> 4 kinderen14.020,00 € +
 supplement per kind boven het 4de=5.350,00 €

Voor alle volledigheid dient te worden opgemerkt dat een kind met een mentale of fysieke beper-king telt voor 2 kinderen.

Bovendien moeten de inkomsten van uw kinderen beneden een bepaalde grens blijven, opdat uzelf als ouder het belastingvoordeel nog kan genieten.

Wanneer u gescheiden bent en de kinderen hun fiscale woonplaats bij u is gevestigd, zullen zij niet meer dan 4.490,00 € aan eigen inkomsten mogen hebben (aj 2015).

Het voordeel zal u bovendien enkel worden toegekend wanneer de kinderen u effectief ten laste zijn. In geval van echtscheiding betekent dit dat het kind deel zal moeten uitmaken van uw gezin. Belangrijk is dus te laten opnemen in het vonnis dat de kinderen hun fiscale woonplaats bij u zullen hebben of diezelfde clausule te laten opnemen in de akte houdende de echtscheiding door onder-linge toestemming.

2. Aftrekbare uitgaven voor kinderen

Elke ouder wordt wel geconfronteerd met belangrijke uitgaven voor de opvang van hun kinderen.

Wanneer voldaan is aan een aantal voorwaarden, geniet u ook hiervoor van een belastingvermindering.

Voorwaarden?

Allereerst mogen uw kinderen de leeftijd van 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware han-dicap) nog niet hebben bereikt.

Daarnaast komt alleen de opvang in aanmerking die plaatsvindt buiten de normale lesuren om, zoals de opvang van de kinderen tijdens de voorschoolse en naschoolse opvang, maar ook de opvang tijdens de weekends en de schoolvrije dagen (vakanties).

Enkel de kosten van opvang betaald aan bepaalde instellingen of personen komen in aanmerking, zoals onder andere opvangvoorzieningen erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door Kind en Gezin en ook de voorzieningen die verbonden zijn met een school. Ten slotte zal u de gemaakte kosten en de opvang ook dienen te bewijzen.

Welke belastingvermindering?

Wanneer de bovenstaande voorwaarden zijn vervuld, zal u per opvangdag en per kind > 12 jaar (of > 18 jaar in geval van zware handicap) de uitgaven van de opvang mogen inbrengen als uitgaven. De belastingvermindering is 45 % van deze uitgaven.

3. Onderhoudsbijdragen vs. de fiscus

In geval van echtscheiding komt het vaak voor dat de ene ouder een onderhoudsbijdrage zal beta-len voor zijn/haar kinderen. Het is belangrijk te weten dat deze betalingen voor 80 % aftrekbaar zijn op de hoogte inkomensschijf in de personenbelasting. Dit zal het geval zijn wanneer voldaan is aan de navolgende 4 voorwaarden:

– De betaling van het onderhoudsgeld moet kaderen binnen de uitvoering van een onderhoudsver-plichting op grond van een wettelijk bepaalde onderhoudsverplichting. Het onderhoudsgeld dat een ouder voor zijn/haar kind betaalt, vindt zijn wettelijke grondslag bijvoorbeeld in Art. 203 B.W.

Gevolg hiervan is dat het enerzijds niet voldoende is dat een vonnis stelt dat er een onder-houdsbijdrage moet worden betaald, opdat de betalingen kunnen worden afgetrokken.

Anderzijds is het ook geenszins noodzakelijk dat er een vonnis of overeenkomst voorhan-den is, opdat kan worden genoten van het belastingvoordeel.

In beide gevallen komt het eindoordeel toe aan de fiscus die in elk specifiek geval zal na-gaan of de betalingen gebeurden in het kader van een wettelijk bepaalde onderhoudsver-plichting of niet.

– De onderhoudsplichtige mag geen deel uitmaken het gezin waartoe de onderhoudsgerechtigde behoort.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer u de onderhoudsuitkeringen wenst af te trekken, niet langer kan genieten van de verhoging van de belastingvrije som.

– Het onderhoudsgeld moet op regelmatige basis worden betaald.

– U zal de betaling van de onderhoudsbijdragen moeten kunnen aantonen aan de hand van stukken.

In de praktijk volstaat het dat u rekeninguittreksels kan bijbrengen.

Conform het Burgerlijk Wetboek omvat de onderhoudsbijdrage niet enkel de gewone kosten, maar komen ook buitengewone kosten in aanmerking voor het belastingvoordeel.

Gewone kosten omvatten de dagdagelijkse kosten van kleding, voeding en dergelijke. De buiten-gewone kosten zijn uitzonderlijke en niet regelmatige uitgaven, zoals bijvoorbeeld kosten voor het rijbewijs.

Fiscaal co-ouderschap

Wanneer ten gevolge van de echtscheiding werd afgesproken dat de kinderen gelijkmatig verdeeld bij uzelf en bij uw partner zullen verblijven, voorziet de wet in de mogelijkheid te kiezen voor een fiscaal co-ouderschap. Dit houdt in dat het voordeel van de verhoging van de belastingvrije som zal worden verdeeld in de helft tussen beide partners.

Een fiscaal co-ouderschap is echter enkel mogelijk in navolgende gevallen:

  • wanneer een vonnis of arrest uitdrukkelijk voorziet in een gelijkmatig verdeeld verblijf en een gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
  • indien diezelfde zaken werden opgenomen in een overeenkomst. 
  • voor minderjarige en gemeenschappelijke kinderen.

Belangrijk hierbij is het volgende: wanneer het fiscale voordeel gesplitst wordt tengevolge het fiscaal co-ouderschap, kan de ouder die een onderhoudsbijdrage betaalt, deze bijdrage niet aanvullend fiscaal in rekening brengen!

Ann Keunen

Advocaat