Skip to content Skip to footer

Detachering: naast de A1 en de L1 thans ook de PLF

Een buitenlandse onderneming of zelfstandige die tijdelijk in België opdrachten of werkzaamheden uitvoert of hiervoor werknemers detacheert, is verplicht deze activiteiten, alvorens ze aan te vatten, te melden aan de RSZ via een Limosa-aangifte of L1.

Ook moet de onderneming die tijdelijk werknemers in België tewerkstelt voor al deze werknemers  een geldig detacheringbewijs A1 moeten kunnen voorleggen als bewijs dat zij onderworpen blijven aan de sociale zekerheid van het land waar zij gewoonlijk tewerkgesteld zijn.  Dezelfde verplichting geldt eveneens voor de buitenlandse zelfstandige die tijdelijk in België komt werken.

De opdrachtgever/(hoofd)aannemer is  verplicht om te controleren of iedere buitenlandse zelfstandige of iedere werknemer die door een buitenlandse onderneming gedetacheerd wordt in het bezit is van een meldingsbewijs L1. Alhoewel dit geen verplichting is, is het aan te raden ook de gedetacheerde buitenlandse werknemer of zelfstandige te controleren op het bezit van een A1-formulier

Ook is het aangewezen dat de opdrachtgever/(hoofd)aannemer zich een afschrift van beide documenten laat overhandigen en bijhoudt om eventueel voor te leggen bij controles van de inspectiediensten.

Daarnaast moeten in bepaalde sectoren de gedetacheerde werknemer of zelfstandige geregistreerd worden en moet er desgevallend een afschrift van het PLF-document bijgehouden worden en desgevallend voorgelegd.

Deze verplichtingen werden ingevoerd bij artikel 2bis, §1 van het MB van 22 augustus 2020 met als doel de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en is in werking getreden op 24 augustus 2020. Voorlopig blijven deze verplichtingen gelden tot 30 september 2020.   

Registratieverplichting

De registratieverplichting geldt voor iedere werkgever of gebruiker in België die tijdelijk beroep doet op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven en die werkzaam zijn in één van de volgende sectoren:

-de bouwsector

-de schoonmaaksector

-de land en -tuinbouwsector

-de vleessector

De werkgevers of gebruikers binnen deze sectoren zijn verplicht om een geactualiseerd register bij te houden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde van de werkzaamheden. Dit register moet de volgende gegevens bevatten:

1 volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:

-de naam en voornamen

-de geboortedatum

-het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

2 de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België

3 het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd

4 in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt

Deze registratieplicht geldt niet indien:

-de werkzaamheden plaatsvinden bij of voor een natuurlijk persoon en strikt voor persoonlijke doeleinden geschieden (bv. de bouw van een particuliere woning van een natuurlijk persoon voor strikt privégebruik)

-dit de tewerkstelling van grensarbeiders betreft (dit zijn werknemers of zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheden uitoefenen op het grondgebied van een lidstaat en wonen op het grondgebied van een andere lidstaat, waarheen zij in beginsel dagelijks of ten minste een maal per week terugkeren)

-de tewerkstelling niet langer duurt dan 48 uur

De gegevens die worden bijgehouden in het register mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het gebruik van de gegevens voor het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. Men moet de gegevens ter beschikking houden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De gegevens moeten vernietigd worden eenmaal er 14 dagen zijn verlopen na het einde van de werkzaamheden.

Passenger Locator Form (PLF)

Naast de registratieplicht moeten bedrijven in België die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen in dezelfde sectoren als hierboven vermeld ook nagaan of het PLF wel effectief ingevuld werd.

Deze verplichting geldt enkel voor bedrijven die beroep doen op werknemers die reeds verplicht waren om het PLF in te vullen. Deze verplichting geldt voor de werknemers die vallen onder één van de gevallen die bedoeld worden in artikel 18 MB 30 juni 2020.

De Belgische overheid heeft met artikel 18 MB 30 juni 2020 sinds 1 augustus 2020 de plicht opgelegd aan buitenlanders die naar België komen en Belgen die terugkeren om voorafgaand aan de reis elektronisch een PLF in te vullen. Dit geldt zowel voor reizen naar België van landen binnen als van landen buiten de Schengenzone. Het grootste deel van de gedetacheerde arbeiders zal hier dan ook onder vallen.

Werkgevers zijn verplicht om na te gaan of de gedetacheerde werknemers wel degelijk hun PLF hebben ingevuld. Bij gebrek aan bewijs dat het PLF is ingevuld moet de werkgever of gebruiker er op toezien dat het PLF ingevuld wordt. Dit moet ingevuld zijn uiterlijk op het moment van de aanvang van de werkzaamheden in België.

De gevolgen ingeval van niet-naleving van deze registratieplicht en het toezicht op PLF-documenten door werkgevers of gebruikers van buitenlandse werknemers of zelfstandigen in deze sectoren worden niet vermeld in het ministerieel besluit. Het ministerieel besluit heeft niet in specifieke sancties voorzien. 

Zomerstagiair Argus Advocaten
Michiel Wijnants