Skip to content Skip to footer

Vanaf 01.01.2021 15 dagen vaderschapsverlof

Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps– of geboorteverlof.

Heel recentelijk, op 20.11.2020, werd nu een wetsontwerp goedgekeurd door de Raad van Ministers waarin het vaderschapsverlof voor kinderen geboren op of na 1 januari 2021 wordt verhoogd van 10 naar 15 dagen (of 30 halve dagen). Deze verhoging zal gelden voor zowel werknemers, contractuele personeelsleden in overheidsdienst, als zelfstandigen.

Bovendien kondigde de minister alvast aan dat de 15 dagen in 2023 opnieuw verhoogd zullen worden tot 20 dagen (of 40 halve dagen).

Deze nieuwe regeling zou tot een evenwichtigere verdeling moeten leiden van de kinderopvang tussen mannen en vrouwen.

Wat houdt dit vaderschapsverlof precies in?

Het vaderschaps- of geboorteverlof is heel flexibel: je kan kiezen om de verlofdagen te spreiden of in één keer op te nemen. Het moet dus niet persé om 15 aaneengesloten dagen te gaan.

Met andere woorden heb je verschillende mogelijkheden: 

  • 15 volle dagen
  • 30 halve dagen
  • afwisselend halve en volle dagen

De enige vereiste is dat de verlofdagen binnen 4 maanden na de geboorte van je kind opgenomen worden. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van deze periode en het aantal dagen geldt ook voor een meerling.

Op welke vergoeding heb je recht?

Werknemer / contractuele personeelsleden in overheidsdienst

Zoals dit voorheen ook al het geval was, zal de werknemer / het contractueel personeelslid in overheidsdienst gedurende de eerste drie dagen geboorteverlof recht hebben op loon ten laste van zijn werkgever. Vanaf de vierde dag ontvangt de werknemer een uitkering ten laste van het RIZIV via zijn ziekenfonds. Deze bedraagt 82% van het (begrensd) loon.

Zelfstandige

Zelfstandigen moeten aankloppen bij hun sociaal verzekeringsfonds en hebben sinds maart 2020 recht op een uitkering van 83,26 EUR per volledig opgenomen verlofdag en 41,63 EUR per halve verlofdag (jaarlijks te indexeren).

Indien je de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan je nog aanvullend aanspraak maken op een eenmalige premie van 135 EUR ter compensatie van de kosten die worden gemaakt in het kader van een erkend systeem van huishoudelijke hulp, zoals dienstencheques.

Hoe kan je dit vaderschapsverlof aanvragen?

Er bestaat nog geen standaardformulier om het vaderschapsverlof aan te vragen. Indien je werknemer bent, is het wel aan te raden om je werkgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de geboorte van je kind, en hem onmiddellijk te laten weten dat je geboorteverlof wenst op te nemen.

Van zodra je schriftelijk melding doet van het vaderschapsverlof, ben je immers ook als werknemer tot drie maanden na de kennisgeving beschermd tegen ontslag.

Je bezorgt je werkgever een kopie van de geboorteakte. Na de goedkeuring van je werkgever, kan je dan vervolgens een uitkering aanvragen bij je ziekenfonds.

Als zelfstandige doe je rechtstreeks je aanvraag bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte.

Is je kind geboren in 2020 en dit in de laatste maand van een bepaald kwartaal (maart, juni, september of december)? Dan wordt de aanvraagtermijn verlengd met een extra maand! Indien je kind dus bijvoorbeeld geboren is in maart 2020, dan liep de aanvraagtermijn tot en met 30 juli 2020.

Moest u hierbij nog vragen hebben, aarzel dan niet om met één van onze specialisten sociaal recht contact op te nemen.

Wij helpen u graag verder!

Mr. Lisa Schildermans