Skip to content Skip to footer

DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS VERSUS COVID-19

Wij worden erg vaak gecontacteerd door mede-eigenaars in een appartementsgebouw die geconfronteerd worden met vb. de nood aan dringende werken of herstelwerken n.a.v. schadegevallen maar die momenteel stuiten op de inactiviteit van de syndicus die zich beroept op de onmogelijkheid om een algemene vergadering samen te roepen.

De wet op de mede-eigendom, aangevuld met de COVID-19, maatregelen laat nochtans wel degelijk een oplossing toe maar wordt door velen ervaren als een onoverzichtelijk doolhof.

De Algemene Vergadering van de Mede-eigenaars van een appartementsgebouw organiseren op de gebruikelijke manier, zit er helaas voorlopig nog niet in.     

De wetgever heeft op 18.12.2020 echter opnieuw maatregelen goedgekeurd om hieraan tegemoet te komen en heeft de vervaldatum ervan (tot 09.03.2021) inmiddels zelfs al verlengd tot 30.06.2021.

Kort samengevat :

Voor de algemene vergaderingen die omwille van de eerste lock-down periode uitgesteld werden en normaliter uiterlijk op 30.11.2020 moesten ingehaald worden (wat onmogelijk was door de Covid-19 maatregelen van de tweede golf) alsook voor de vergaderingen die moesten doorgaan in de periode 01.10.2020 tot 30.06.2021, geldt dat deze uitgesteld mogen worden naar de eerstvolgende door de statuten vastgelegde periode van 15 dagen waarbinnen de algemene vergadering moet plaatsvinden.   Mandaten van de syndici en de leden van de raad van mede-eigendom worden automatisch mee verlengd en zij oefenen hun taken uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting.

Is er binnen deze periode toch een beslissing van de algemene vergadering noodzakelijk of dringen mede-eigenaars die samen minstens 20 % van de gemeenschappelijke delen bezitten aan op de organisatie van een algemene vergadering, dan moet de syndicus deze toch organiseren.  Hij zal dit dan schriftelijk of digitaal moeten doen indien fysiek vergaderen niet mogelijk is.

Hoewel er bij schriftelijke stemming normaliter een eenparigheid van stemmen vereist is, wordt hiervan afgeweken. Er kan rechtsgeldig schriftelijk beslist worden van zodra meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De beslissingen zelf worden dan genomen bij de meerderheid die, voor elk agendapunt afzonderlijk, door de wet wordt vereist voor beslissingen van de algemene vergadering.  Om geldig te zien, moeten de stembrieven (digitaal of per post) binnen de drie weken na verzending van de oproeping bij de syndicus toekomen.  Bij spoedeisende gevallen kan deze termijn verkort worden tot 8 dagen.   Opgelet : deze regel geldt zelfs retroactief sinds 01.10.2020 ! 

Niet als tijdelijke maar wel als blijvende maatregel : men kan voortaan ook digitaal deelnemen aan de algemene vergaderingen.    De syndicus beslist of dit materieel haalbaar is en vermeldt nadrukkelijk in de oproepingsbrief of digitaal vergaderen mogelijk en beschikbaar is.   Dit zal doorgaans een soms complexe organisatie vergen in de vorm van een vergaderruimte die zowel fysiek als digitaal vergaderen toelaat.

Laat het niet tot een probleem komen, contacteer ons tijdig voor advies en bijstand.

Dirk VANDECASTEELE