Skip to content Skip to footer

Een woning verkopen: Hoe zit het nu met het verplicht asbestattest?

Sedert 23 november 2022 geldt voor iedereen die een pand wenst te verkopen met een bouwjaar vóór 2001 een nieuwe verplichting tot het voorleggen van een asbestinventarisatieattest (kort: asbestattest).

Deze nieuwe regeling is van toepassing op alle “toegankelijke constructies” én dus treft de wetgeving hier niet enkel residentiële woningen mee, maar ook commerciële panden, kantoren, industriële gebouwen…

Ook indien u een appartement wenst te verkopen, is men gehouden tot het laten opmaken van een asbestattest voor het privatief deel. Vanaf 2025 zal eveneens een attest moeten voorliggen voor de gemeenschappelijke delen.

… Maar wat is een asbestattest nu precies? & geldt deze verplichting enkel bij het tot stand komen van een verkoopovereenkomst?

Wat is een asbestattest?

Je ontvangt een asbestattest na een controle door een erkend asbestdeskundige van OVAM. De deskundige gaat in concreto na of er in eerste instantie wél degelijk asbest in de woning kan worden teruggevonden.

Hiernavolgend stelt hij een verslag op én duidt hij de specifieke plekken aan in de woning waar het asbest werd teruggevonden én bepaalt men eveneens het type en de staat van het vastgestelde asbest.

In de regel betreft dit een niet-destructief onderzoek, al moet men wel degelijk op regelmatige wijze kleine stalen nemen. Dewelke dan nadien nader worden onderzocht.

Een asbestattest is geldig voor 10 jaar, tenzij men uitdrukkelijk anders mocht bepalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er minstens één hoog materiaalrisico werd vastgesteld. In dergelijke gevallen wordt de geldigheid beperkt tot 5 jaar.

De kostprijs die hieraan wordt verbonden is afhankelijk van de grootte van de woning, maar zal voor residentiële gebouwen hoogstwaarschijnlijk enkele honderden euro’s kosten.

Geldt deze verplichting enkel bij verkoop?

Deze verplichting geldt bij elke “overdracht onder levenden”. Naast verkoop gaat het dus ook om schenkingen, het toekennen van een opstalrecht, erfpachtrecht, vruchtgebruik of een ander zakelijk recht van gebruik.

Bij het verkopen moeten (kandidaat-)kopers worden geïnformeerd, over de inhoud van het asbestattest, hetgeen dient te worden bevestigd in de ondertekende compromis.

Betreffende het verhuren zal alles afhangen van de datum waarop de eigenaar het huurpand heeft aangekocht.

Kocht men het huurpand vóór 23.11.2022, dan heeft men geen asbestattest en moet men er ook geen laten opmaken in het kader van een nieuw huurcontract.

Koopt men na 23.11.2022 een huurpand met een bouwjaar vóór 2001, dan beschikt men wel degelijk over het nodige attest én is men verplicht deze te overhandigen aan de huurder.

Tegen 2032 is het de bedoeling dat iedere eigenaar over een asbestattest beschikt. Bij verhuur is de verhuurder dan ook telkens verplicht om een kopie hiervan te bezorgen aan diens huurders.  

Er werd asbest vastgesteld, wat nu?

De vraag die men zich dan stelt is of men dan ook dient over te gaan tot het verwijderen van het asbest. Het antwoord is vaak negatief. Zoals reeds gesteld, stelt de deskundige niet enkel de aanwezigheid van asbest vast, maar geeft ook meteen aan of die aanwezigheid een inbreuk vormt op mens en milieu.

In het geval er geen risico voorhanden ligt, dient men geen maatregelen te nemen want dan vormt het asbest dat aanwezig is in de woning geen probleem.

Omwille van de historische populariteit van de stof zit asbest nu éénmaal vervat in veel gebouwen. De aanwezigheid ervan is dus zeker niet uitzonderlijk of in de regel problematisch.

Enkel in de gevallen waarin de deskundige bepaalt dat er wel degelijk risico’s voorhanden liggen, moet men actie ondernemen. Hetgeen voorheen ook telkens het geval was.

Het enige dat er door deze verplichting is veranderd, is de plicht om de aanwezigheid van asbest te controleren en om de nodige informatie mee te delen aan de nieuwe eigenaar.

Voor al uw vragen omtrent het asbestattest staan onze specialisten uiteraard voor u klaar.

Moira BLASCETTA

Advocaat

[email protected]

011/28.64.22