Skip to content Skip to footer

Hoe bekom ik betaling van mijn facturen?

Een absolute waarborg dat uw facturatie tijdig zal betaald worden bestaat niet, behoudens ingeval van volledige vooruitbetaling of ingeval er vb. een bankwaarborg werd afgeleverd die opeisbaar is op eerste verzoek en zonder de mogelijkheid een exceptie tegen te stellen. Dit is echter doorgaans een niet realistische wensdroom.   

Indien uw contractspartij onvermogend is of wordt (bijv. faillissement) en eenvoudigweg niet kan betalen, zal u betaling mislopen.

De beste remedie is ook hier weer : het risico voorkomen of minstens beperken! 

Dit kan gebeuren door in uw overeenkomsten betalingstermijnen en de betaling van voorschotten te voorzien of ingeval van belangrijke opdrachten, waarborgen te eisen (persoonlijke borgstelling, bankwaarborg, pandgeving, …). Daarnaast is het onder meer ook van belang uitdrukkelijk te bedingen dat, en onder welke voorwaarden,  u alle verdere leveringen en prestaties kan opschorten indien de klant in gebreke blijft om u te betalen en dit zonder dat u aansprakelijk kan gesteld worden voor vb. schade door laattijdigheid, het inmiddels onbeschermd blijven van de niet behandelde oppervlakten, enz. ….

Ook hier weer zijn duidelijke overeenkomsten, eventueel in de vorm van algemene voorwaarden, cruciaal.

Dirk Vandecasteele – Gert Damiaans – Bart Quanten