Skip to content Skip to footer

Het einde van de woonbonus

Eén van de eerste beslissingen van de Vlaamse regering heeft een directe impact op de koper in de vastgoedsector. Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord omvat namelijk een afschaffing van de woonbonus, een maatregel die reeds zal ingaan vanaf 1 januari 2020.

De geïntegreerde woonbonus dooft uit en er vindt een tax shift plaats van het bezitten van een woning, naar het verwerven van een woning.

Wat houdt de woonbonus in en wat verandert er?

De woonbonus verleent aan de Vlaamse koper van een woning een belastingvermindering gedurende de looptijd van de hypothecaire lening. Het uitdoven van de woonbonus betekent dus dat de koper niet langer kan genieten van dit fiscaal voordeel en de aankoop van een woning wordt hierdoor duurder.

Het einde van de woonbonus houdt in dat vanaf 1 januari 2020:

Nieuwe leningen niet langer in aanmerking komen voor de woonbonus;

Het tarief van de registratiebelasting met 1% wordt verlaagd. Concreet houdt dit een daling in van 7% naar 6% voor de aankoop van de enige gezinswoning. Er geldt zelfs een daling tot 5% indien een ingrijpende energetische renovatie wordt uitgevoerd.

Sinds 1 januari 2018 geldt in het Vlaams gewest bij de aankoop van een enige gezinswoning in volle eigendom door een natuurlijk persoon het tarief van 7% registratierecht, i.p.v. het voorgaand tarief van 10%, De koper mag dus in principe nog geen woning of bouwgrond bezitten, of moet deze eigendommen dan tenminste binnen het jaar verkopen. In het regeerakkoord wordt nu dus voorzien in een verdere daling van 7 naar 6% registratierecht. Voor een woning van bv. €400.000 bespaart u dus vanaf 2020 een bijkomende €4.000.

Maar welk fiscaal regime is nu op u van toepassing?

Om te bepalen of nu recht heeft op de geïntegreerde woonbonus of de verlaagde registratierechten verduidelijkt de Vlaamse regering dat de datum van de authentieke leningsakte doorslaggevend is.

Aldus heeft iedereen recht op één van beide voordelen, hetzij de woonbonus hetzij een verlaagd registratierecht, tenzij u een nieuwbouw koopt of (ver)bouwt want op deze projecten worden sowieso geen registratierechten betaald, maar wel een BTW-heffing.

U kan nog genieten van de geïntegreerde woonbonus indien u uiterlijk op dinsdag 31 december 2019 de leningsakte bij de notaris ondertekent. Indien de authentieke leningsakte dateert van na 31 december 2019, dan zal u geen aanspraak meer kunnen maken op de woonbonus.

In het geval dat er geen authentieke hypothecaire leningsakte wordt verleden, dan geldt de datum van aanvaarding van het kredietaanbod als datum van de lening. Dergelijke gevallen betreffen bijvoorbeeld een wederopname op een bestaande lening. Dergelijke wederopname wordt immers beschouwd als een nieuwe lening.

Voor de reeds bestaande leningen blijft de woonbonus behouden. U bezit dus het recht op de woonbonus zolang aan de bovenvermelde voorwaarden wordt voldaan.

Bij een verlaging van de registratiebelasting is de datum van de verkoopovereenkomst determinerend. Het is dus niet de datum van de betreffende notariële akte die hier een doorslaggevende rol speelt.

De ingevoerde verlaagde registratierechten is echter wel zeer voordelig voor kopers van een woning die voor de aankoop ervan niet moeten lenen. De huidige belastingvermindering van een woonbonus wordt immers enkel toegekend aan zij die een hypothecaire lening aangaan. Zij die niet lenen hebben hier dus geen recht op. De verminderde registratierechten vanaf 1 januari 2020 zijn daarentegen op iedereen van toepassing. 

Moet u nog verhuizen in 2019?

De effectieve bewoning van de aangekochte woning is geen formele voorwaarde van het recht op de geïntegreerde woonbonus, maar zonder de effectieve bewoning kan u echter ook geen fiscaal voordeel halen uit de geïntegreerde woonbonus.

Opgelet ook voor de verlaagde registratierechten, zo zal u bij de toepassing van het 6%-tarief nog steeds binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister moeten ingeschreven zijn. Als  u de toepassing vraagt van het 5%-tarief, moet dit binnen de binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte. Zo niet, vervalt deze gunstmaatregel.

Op voorwaarde dat u de woning zelf moet betrekken, bestaan een aantal uitzonderingen, met name wanneer u de betreffende woning niet zelf bewoont omwille van:

beroepsredenen;

redenen van sociale aard;

wettelijke of contractuele belemmeringen;

de stand van de bouwwerkzaamheden of van de verbouwingswerkzaamheden die het u niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrekken.

Valt u onder een van deze uitzonderingen, dan wordt de woning toch als eigen woning beschouwd, ook al betrekt u de woning niet.

Moira BLASCETTA & Dirk VANDECASTEELE