Skip to content Skip to footer

Kan de klant zomaar betaling weigeren?

De verbintenis van de klant om voor de geleverde materialen en diensten te betalen,staat tegenover uw verbintenis om de leveringen en het werk conform en deugdelijk, dus volgens de regels der kunst, uit te voeren. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan ligt in beginsel bij uzelf. Is dit niet het geval, dan kan de klant de betaling van uw voorschotten of facturen weigeren in afwachting dat u de werken aanpast of herstelt. Bij een aanhoudende discussie en een onaanvaardbaar evenwicht tussen de openstaande facturatie en de gebreken, kan de rechtbank oordelen dat het openstaand saldo in verhouding dient te staan met de beweerdelijke gebreken en de opdrachtgever veroordelen tot betaling van een voorlopig begrote som in afwachting van vb. het advies van een gerechtsdeskundige.

Ook hier weer kan u veel frustratie en wanbetaling voorkomen door uw overeenkomsten correct op te stellen, in het bijzonder ook door niet alleen de concrete betalingsmodaliteiten te omschrijven (vb. kunnen er tussentijdse voorschotten gevraagd worden of moet de bouwheer pas betalen na oplevering ?) en de gevolgen van een eventuele niet betaling.

Om te beginnen moet duidelijk de aard van de overeenkomst bepaald worden als zijnde een aanneming tegen volstrekt vaste prijs, tegen relatief vaste prijs, tegen eenheidsprijzen, tegen regieprijzen, een combinatie …  .

Vervolgens, wat indien er meerwerken worden besteld of indien er wijzigingen gevraagd worden van de werken en/of materialen of als er werken worden afbesteld? Wat met eventuele materiële fouten (vb. vermelding van lopende meters i.p.v.m² of een typefout waardoor een cijfer in een getal wegviel, … )? Wat als er meerwerken nodig zijn doordat de opgelegde uitvoeringswijzen en/of materialen gewijzigd worden maar als de bouwheer weigert om zich te verbinden tot betaling hiervan?

Denk er vb. aan dat wanneer een aannemer zich verbindt tot uitvoering van werken tegen een volstrekt vaste prijs, hij ook het risico draagt van een stijging van de materiaalprijzen of nog wanneer de hoegrootheid en/of de moeilijkheid van het werk werd onderschat (art. 1793 B.W.). Waarom zou u dergelijke meerwerken of -kosten echter zelf betalen als u anders kan bedingen?  Enkel een artikel opnemen dat de bestelling van uitgevoerde meerwerken wordt bevestigd door het louter feit van uitvoering zonder protest en dat de kost dan verrekend kan worden conform eenheidsprijzen / regie / … is mogelijk maar erg betwistbaar.  Denkbaar daarentegen is een beding dat stelt dat meerwerken (of een gewijzigde uitvoeringwijze) enkel zullen en/of mogen uitgevoerd worden na voorgaande uitdrukkelijke bestelling en prijsovereenkomst en dat de mogelijkheid voorziet tot weigering van de verderzetting van de werken in afwachting van dergelijke prijsovereenkomst en/of de mogelijkheid om de uitvoering enkel aan te vangen mits voorgaand uitdrukkelijk onherroepelijk akkoord dat de meerprijs zal vergoed worden die na uitvoering geraamd zal worden door een derde.

Opnieuw: een goed contract kan zeer veel betwistingen voorkomen of oplossen.

Dirk Vandecasteele – Gert Damiaans – Bart Quanten