Skip to content Skip to footer

Laattijdige successieaangifte – Intresten & Boetes

Het Wetboek Erflasten zoals toegepast door VLABEL sedert 01.01.2015:

De indieningstermijn voor de aangifte (bij overlijden in België) blijft vier maanden.  Wanneer een verlenging aangevraagd wordt van de indieningstermijn kan dit verleend worden voor maximaal twee maanden mits motivatie. Maar opgelet voor de intresten die verschuldigd blijven vanaf de zesde maand. Dit wordt  meegedeeld – maar niet altijd juist begrepen –  wanneer een verlenging van de indieningstermijn werd toegestaan.  In diezelfde brief werd ook steeds vermeld dat men, om intresten te vermijden, een voorschot kon storten.  Dit wil zeggen dat binnen de zes maanden te rekenen vanaf het overlijden voorschotten dienen betaald te worden wil men interesten vermijden.

De betalingstermijn is zes maanden te rekenen vanaf het overlijden.Het verlengen van de indieningstermijn heeft geen invloed op de betalingstermijn en de opeisbare intresten en belastingverhogingen.

INTRESTEN

Intrest is verschuldigd voor laattijdige betalingen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum, te weten na zes maanden. Deze wordt berekend per begonnen maand maar enkel als hij 5 euro of meer bedraagt en aan 7 % jaarlijks dus per maand bedraagt hij 7/12 = 0,5833% op de openstaande hoofdsom. 

Aanvullend aanslagbiljet. Het saldo van het bedrag aan laattijdige intresten wordt geboekt als rechten en een aanvullend aanslagbiljet wordt verstuurd. De interesten hierop beginnen te lopen na verloop van 2 maand na verzending van het aanvullend aanslagbiljet. 

BELASTINGVERHOGING

Belastingverhogingen worden toegepast voor laattijdige indieningen, ook wanneer uitstel werd bekomen voor de indiening ervan. Er is een verlaagd tarief wanneer indieningsuitstel werd bekomen, vergeleken met deze die van toepassing is wanneer geen indieningsuitstel werd gevraagd of bekomen.

Belastingverhoging voor laattijdige INDIENING, ook wanneer uitstel werd bekomen(voor overlijdens vanaf 1 januari 2015)

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaftot en met de laatste dag van
dag 1maand 51
maand 6maand 115
maand 12maand 177,5
maand 18 10

Belastingverhoging voor laattijdige INDIENING wanneer uitstel niet werd bekomen: (voor overlijdens vanaf 1 januari 2015)

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijnbelastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaftot en met de laatste dag van
dag 1maand 55
maand 6maand 1110
maand 12maand 1715
maand 18 20

René KUMPEN