Skip to content Skip to footer

Nieuw vanaf 01.10.2019: het mantelzorgverlof!

Indien een werknemer het professioneel een tijdje wat rustiger aan wilde doen voor het verzorgen van een persoon die hem of haar nauw aan het hart ligt, had deze werknemer o.m. de keuze tussen drie thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof medische bijstand of palliatief verlof.

Een wet van 17 mei 2019 heeft hier nu recentelijk nog een vierde optie aan toegevoegd, met name het mantelzorgverlof.

Zoals de naam zelf al zegt, werd deze optie specifiek in het leven geroepen voor de momenteel 800.000 erkende mantelzorgers die er in België zijn.

Een mantelzorger is een persoon die een als zorgbehoevend erkende persoon, voortdurend of regelmatig, helpt of ondersteunt. 

Om recht te hebben op mantelzorgverlof dienen zowel de mantelzorger, als de zorgbehoevende persoon erkend te zijn.

Deze erkenning verkrijgt men door aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Meer bepaalt dient de mantelzorger:

– een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de hulpbehoevende persoon;

– een bestendig en daadwerkelijk verblijf in België hebben;

– ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;

– de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken.

De zorgbehoevende persoon moet eveneens zijn hoofdverblijfplaats in België hebben en moet een zekere mate van zorgbehoevendheid hebben.

Het grote verschil met de andere thematische verloven is dus dat de mantelzorger geen naast familielid hoeft te zijn. Het mantelzorgverlof kan ook gevraagd worden om een goede vriend of buur bij te staan.

De erkenning als mantelzorger kan aangevraagd worden bij het ziekenfonds met het akkoord van de zorgbehoevende persoon of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger via een verklaring op eer.

Indien de mantelzorger vervolgens zo een erkenning in handen heeft, kan hij afhankelijk van of hij voltijds of deeltijds tewerkgesteld is, zijn loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken via het mantelzorgverlof:

– bij een voltijdse tewerkstelling heeft hij de keuze om ofwel volledig te stoppen met werken ofwel twee maanden halftijds of een vijfde minder werken.

– bij een deeltijdse tewerkstelling is er enkel een volledige schorsing mogelijk.

De mantelzorger die zijn arbeidsprestaties vermindert, wordt tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsregeling zodat alle regels m.b.t. de deeltijdse arbeid van toepassing zijn.

De toegelaten termijnen gelden in ieder geval steeds per zorgbehoevende en zijn beperkt tot 6 voltijdse (of 12 deeltijdse maanden in geval van een halftijdse of 1/5 vermindering van de prestaties) over de volledige loopbaan.

Meent u in aanmerking te komen voor mantelzorgverlof en wenst u hier aanspraak op te maken? Dan dient u hiervoor tijdig een aanvraag te doen bij uw werkgever. Meer bepaald dient de werknemer zijn werkgever minstens 7 dagen voor de aanvang van het verlof hiervan in kennis te brengen.

De aanvraag kan gebeuren d.m.v.

– de overhandiging van een geschrift aan de werkgever waarbij deze laatste een dubbel voor ontvangst tekent, of;

– een aangetekend schrijven dat geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkdag na de afgifte ervan bij de post.

In dit geschrift vermeldt de werknemer de periode waarin hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst schorst. Hij voegt ook het bewijs toe van de erkenning van zijn hoedanigheid van mantelzorger van de zorgbehoevende persoon.

Voor de werkgever kan deze kennisgeving erg kortdag zijn. Werkgevers kunnen hierop anticiperen door in een schriftelijk akkoord een langere termijn overeen te komen.

Wie mantelzorgverlof opneemt, heeft in ieder geval recht op een uitkering ten laste van de RVA.  Het bedrag en toekenningsmodaliteiten van de uitkering moeten nog vastgelegd worden per koninklijk besluit. Zolang dit niet gebeurd is,  zijn de bedragen en toekenningsmodaliteiten van de uitkeringen van het thematisch verlof “medische bijstand” van toepassing.

Bovendien zal de werknemer die mantelzorgverlof opneemt net zoals bij de andere thematische verloven genieten van een ontslagbescherming.

Meer bepaald mag  de werkgever de arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, behalve om een dringende reden of om een voldoende reden. Een voldoende reden is een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de schorsing van de arbeidsovereenkomst of aan de vermindering van de arbeidsprestaties omwille van de mantelzorg. 

Deze bescherming geldt vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en loopt door tot 3 maanden na de einddatum van het mantelzorgverlof.

De werkgever die de ontslagbescherming overtreedt, moet aan de werknemer een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden.

U kan als mantelzorger een aanvraag tot mantelzorgverlof indienen vanaf 01.10.2019.

Moest u hierbij vragen of hulp nodig hebben, aarzel dan niet om met één van onze specialisten sociaal recht contact op te nemen.

Wij helpen u graag verder!

Lisa SCHILDERMANS