Skip to content Skip to footer

Uw managementvennootschap is niet langer een middel om beroepsinkomsten te onttrekken aan de huwgemeenschap!

Stel, u heeft een managementvennootschap, waarvan de aandelen persoonlijk aan u toebehoren (opgericht voor het huwelijk of oprichtingskapitaal betaald met eigen gelden). U bent gehuwd onder het wettelijk stelsel en keert zichzelf maandelijks een vergoeding uit, die toebehoort aan de huwgemeenschap (gemeenschap van aanwinsten). 

Oorspronkelijk was het zo dat de gelden, die in de vennootschap blijven, eigen blijven aangezien de aandelen persoonlijk aan u toebehoren.

Sedert de inwerkingtreding van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is dit niet meer het geval !

De wetgever heeft voorzien in een specifieke vergoedingsregeling ter compensatie van de netto-beroepsinkomsten die het gemeenschappelijk vermogen niet heeft ontvangen en redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien het beroep niet binnen een vennootschap was uitgeoefend. Hiermee wordt een einde gesteld aan de situatie waarbij een echtgenoot die zijn beroepsactiviteit binnen een managementvennootschap uitoefent, zijn beroepsinkomsten binnen deze vennootschap eigen kan maken, en ze zodoende aan de huwgemeenschap onttrekt.

Quid? De wijziging van uw huwelijksvermogensstelsel kan hiervoor een oplossing bieden.

Voor meer info hieromtrent kan u terecht bij één van onze specialisten.

Vanessa VLIEGEN