Skip to content Skip to footer

EXTRA WERKLAST DOOR CORONA? MOGELIJKHEID TOT SCHORSING TIJDSKREDIET OF THEMATISCH VERLOF!

Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis.

De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor een bepaalde duur een lopende onderbreking (zoals een tijdskrediet) op te schorten teneinde tijdelijk een nevenactiviteit in een andere sector uit te voeren. Deze mogelijkheid was evenwel enkel voorzien voor de vitale sectoren (land- en tuinbouw, uitzendarbeid in deze sectoren en voor de zorgsector).

Door de Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie werd deze bestaande ondersteuningsmaatregel uitgebreid naar alle sectoren. Deze tijdelijke schorsing van de onderbreking van de arbeidsprestaties is mogelijk tot en met 30 juni 2021.

Een werknemer die wordt tewerkgesteld door een werkgever, ongeacht in welke sector, en die zijn arbeidsprestaties volledig dan wel gedeeltelijk heeft onderbroken in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, kan met zijn werkgever overeenkomen om deze onderbreking van arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen.

Wie kan gebruik maken van deze ondersteuningsmaatregel?

Deze ondersteuningsmaatregel is van toepassing:

– Op de werknemers uit de privésector met een thematisch verlof of een tijdskrediet met motief of een landingsbaan.

– Op de contractuele ambtenaren van de overheidssector die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten.

– Op de statutairen ambtenaren van de federale overheid met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking.

– Op de contractuelen en statutairen ambtenaren van de autonome overheidsbedrijven, die een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking genieten.

Wat houdt de maatregel concreet in?

Het doel van de wetgever is de werklast bij ondernemingen te verkleinen. Door te voorzien in deze tijdelijke schorsing van de onderbreking van de arbeidsprestaties kan de onderneming beschikken over voldoende werknemers teneinde verder te kunnen blijven functioneren.

Wanneer een onderneming extra werklast ondervindt door de corona-pandemie is er dus nu de mogelijkheid om, in samenspraak met haar werknemers, zijn/haar volledige of gedeeltelijke onderbreking van de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen.

Deze maatregel houdt noch voor de werkgever, noch voor de werknemer een verplichting in. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de werkgever niet eenzijdig kan beslissen om de gedeeltelijke dan wel volledige onderbreking van de prestaties van de werknemer tijdelijk te schorsen. Het akkoord van de werknemer is steeds vereist.

Indien er een akkoord bestaat tussen de werkgever en de werknemer om de onderbreking van de prestaties tijdelijk te schorsen, zal de werknemer opnieuw prestaties verrichten volgens de oorspronkelijke arbeidstijd. Voor veel werknemers betekent dit dus opnieuw een voltijdse tewerkstelling. Het is vanzelfsprekend dat de betrokken werknemer gedurende de periode van tijdelijke schorsing van het tijdskrediet/thematisch verlof zijn uitkering van de RVA verliest.

Nadat de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is afgelopen, ten laatste op 30.06.2021, zal de werknemer het tijdskrediet/thematisch verlof, zoals voorheen werd overeengekomen, opnieuw opnemen. De werknemer zal vanaf dan terug aanspraak maken op een uitkering van de RVA.

De periode waarvoor het tijdskrediet/thematisch verlof werd geschorst, zal nadien toegevoegd worden aan de oorspronkelijke periode.

Dit betekent het volgende: wanneer het tijdskrediet/thematisch verlof in beginsel afloopt op 30.03.2022, maar er beslist wordt om deze onderbreking gedurende twee maanden te schorsen het tijdskrediet met twee maanden verlengd zal worden, waardoor deze een einde zal nemen op 30.05.2022.

Indien een werknemer zijn tijdskrediet/thematisch verlof tijdelijk schorst, kan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet geschorst worden omwille van:

– tijdelijke werkloosheid door economische redenen.

– tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van corona, tenzij de tijdelijke werkloosheid het gevolg is van een situatie van overmacht die zich voordoet in hoofde van de werknemer. Dit is vb. wanneer de werknemer verplicht in quarantaine dient te gaan en er geen telewerk mogelijk is of wanneer de werknemer quarantaineverlof geniet voor de opvang van zijn/haar kind.

Welke administratieve formaliteiten dienen te worden vervuld?

Indien een werknemer gebruik wenst te maken van deze ondersteuningsmaatregel dienen er eerst enkele formaliteiten in orde te worden gebracht.

Zo dient de werknemer in het meldingsformulier van de RVA (infoblad T157) te vermelden gedurende welke periode het tijdskrediet/thematisch verlof dient te worden geschorst. Vervolgens dient de werknemer dit formulier door te sturen naar de RVA zodat deze laatste op de hoogte is wanneer ze geen uitkeringen dient uit te betalen aan de betrokken werknemer.

Wanneer deze tijdelijke schorsing wordt beëindigd en het tijdskrediet/thematisch verlof wordt verdergezet, dient de RVA hiervan niet op de hoogte te worden gebracht. De uitbetaling van de uitkering wordt automatisch hervat.

Conclusie

Indien u als werkgever extra werklast ondervindt omwille van de corona-pandemie, dient u niet op zoek te gaan naar extra personeelsleden. Praat eerst eens met de huidige werknemers dewelke tijdskrediet dan wel thematisch verlof genieten. De kans dat zij bereid zijn u als werkgever uit de nood te helpen, is groot!

Indien u nog verdere vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.

Bram BEKAERT (student Rechtspraktijk PXL)