Skip to content Skip to footer

(FLITS)CONTROLES OP TELEWERK

Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector).

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer nog, de flitscontroles werden intussen reeds verlengd tot eind februari 2021.  

Waar bij de eerste controles een eerder preventief en coachend handhavingsbeleid werd gevoerd ten aanzien van de naleving van de COVID-19 maatregelen, wordt het controlebeleid nu meer georiënteerd naar een meer repressief beleid, waarbij de sociaal inspecteurs ook over zullen gaan tot het opstellen van een Pro Justitia bij vaststelling van zware inbreuken of manifeste onwil van de werkgever om de opgelegde verplichtingen inzake de COVID-19 maatregelen na te leven.

Op de website van de FOD WASO kunt U de checklist terugvinden van wat een sociaal inspecteur kan vragen tijdens een controle op het naleven van de preventiemaatregelen inzake COVID-19.

Telewerk is verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast (de inspectiediensten zien hier op toe), nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 m tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.        

Daarnaast dienen evenwel ook tijdig passende preventiemaatregelen te worden genomen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de generieke gids dewelke eveneens kan worden geraadpleegd op de website van de FOD WASO, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren hun personeelsleden tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.  

Als werkgever dient U contact te nemen met uw (Interne of Externe) Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk zodoende dat deze kan adviseren en bijstand verlenen betreffende de COVID-19 risicoanalyse en  -maatregelen.

Als werkgever dient U er voor te zorgen dat de maatregelen waartoe beslist werd vervolgens in de onderneming, vereniging of dienst worden geïmplementeerd en consequent worden nageleefd.  

 Steven VANDEBROEK