Skip to content Skip to footer

HET UBO-REGISTER, HEEFT U AAN ALLE VERPLICHTINGEN VOLDAAN?

Sinds 11.10.2020 bestaat de verplichting om bij de registratie in het UBO-register (UBO = Ultimate Beneficial Owner of uiteindelijke begunstigde) voortaan ook de documenten te voegen waaruit blijkt dat de informatie m.b.t. de uiteindelijk begunstigde(n) adequaat, nauwkeurig en actueel is.  

Hiervoor kunnen meerdere documenten in aanmerking komen zoals vb. het aandelenregister, de oprichtingsakte, een notariële akte, de benoemingsbeslissingen, enz. … .   Deze documenten zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde overheden en worden niet publiek toegankelijk gesteld.

Indien het UBO-register voorgaand 11.10.2020 werd geregistreerd, heeft u nog tot 30.04.2021 de tijd om deze documenten toe te voegen.   Bij registratie na die datum wordt het document mee ge-upload.

Elke wijziging dient binnen de maand geregistreerd te worden en de informatie over de uiteindelijk begunstigden van de vennootschap en/of de vereniging moet jaarlijks (te rekenen vanaf datum van registratie of wijziging) bevestigd worden.   

Naar blijkt zouden vele vennootschappen of verenigingen nog steeds geen registratie van hun uiteindelijk begunstigden in het UBO gedaan hebben, hoewel de termijn daartoe inmiddels ruim verstreken is.    Om boetes te voorkomen kunnen wij u enkel adviseren hier dan snel werk van te maken.

Meer info vindt u via https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

Dirk VANDECASTEELE