Skip to content Skip to footer

IK HEB TEVEEL SUCCESSIERECHTEN BETAALD: WAT NU?

Casus : 

Een nalatenschap wordt aangegeven ifv een testament dat een begunstigde aanduidde.  De erflasten worden berekend op basis van de erfopvolging die afgeleid wordt uit het testament. Nadien wordt er procedure gevoerd waardoor het testament bij arrest van het Hof van Beroep nietig wordt verklaard en ontstaat er een gewijzigde erfopvolging.

Het arrest is fiscaal een “nieuwe gebeurtenis”. De oude regels waren van toepassing bij de aangifte; de nieuwe regels zijn van toepassing op het ogenblik dat het testament nietig wordt verklaard

Welke regels dienen te worden toegepast voor de “ontheffing” van de eerdere successierechten, de oude of de nieuwe?  Er wordt aan VLABEL – op basis van de nieuwe wet – een verzoek gericht tot ontheffing van ambtswege tengevolge overmatige successierechten die voortvloeien uit de gewijzigde devolutie (art.3.6.0.0.4 VCF) Hierbij stelt zich de vraag aan welke voorwaarden de teruggave van de teveel betaalde successierechten zijn onderworpen. 

  • Oude regelgeving : de teruggave kan geschieden van zodra er een aangifte gebeurt van de gewijzigde erfopvolging.
  • Nieuwe regelgeving : de teruggave kan niet geschieden zolang de bijkomende rechten niet zijn geïnd die voordeel verkregen door de gewijzigde erfopvolging.

Met andere woorden : mag VLABEL successierechten teruggeven zonder de bijkomende rechten te hebben geïnd van degenen die voordeel hebben van de gewijzigde devolutie?

Antwoord VLABEL : De betaling van deze erflasten door degenen die voordeel hebben van de gewijzigde devolutie is niet noodzakelijk om de verrekening toe te passen ten voordele van degene die nadeel hebben van de gewijzigde devolutie vermits:

  • “de nieuwe gebeurtenis” (zijnde het arrest van 27/05/2013) zich heeft voorgedaan onder het regime van het oude W.Succ. , 
  • Het oude art. 136 W Succ stelde dat de terug te geven rechten in dezelfde nalatenschap worden verrekend met de aanvullende rechten
  • Er dienen nieuwe aangiftes van nalatenschap te gebeuren voor alle overlijdens met verandering in devolutie n.a.v. het arrest.
  • Vlabel kan herberekenen en verrekenen van zodra ze per nalatenschap een nieuwe aangifte heeft ontvangen.

A contario: A contrario gaan we ervan uit dat Vlabel de nieuwe regelgeving zal toepassen wanneer de “nieuwe gebeurtenis” zich heeft voorgedaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, te weten na 01.01.2015.

Mr. René KUMPEN

Advocaat-vennoot