Skip to content Skip to footer

Pop-up: Tijdelijke verhuring – Update!

In ons nieuwsbericht van 20 februari 2016 gaven wij u reeds mee dat pop-up verhuring niet onder de klassieke handelshuurwetgeving valt en dat vooral het principe ‘contractuele vrijheid-blijheid’ geldt.

Vanaf 1 september 2016 zal dit principe – althans in Vlaanderen – niet meer gevolgd kunnen worden. De Vlaamse Decreetgever heeft immers een eigen regime gecreëerd voor pop-up verhuring. Deze duidelijkere juridische omkadering zal er ongetwijfeld toe leiden dat meer pop-up stores uit de grond schieten en leegstaande gebouwen een nieuw leven wordt ingeblazen.

Hoog tijd dus voor een pop-update!

Het nieuwe pop-up regime zal van toepassing zijn op de huur van onroerende goederen die door de huurder in hoofdzaak gebruikt worden voor een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman (waarbij er een rechtstreeks contact is tussen de huurder en het publiek) en die uitdrukkelijk is gesloten voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar.

Let wel! De nieuwe regelgeving is niet van toepassing op lopende huurovereenkomsten.

Het Vlaamse Decreet voorziet in een automatisch beëindiging van de overeenkomst op haar einddatum. Een opzeg is bijgevolg niet nodig en de huurder heeft geen recht op huurhernieuwing. Mits onderling akkoord kan de huur wèl steeds verlengd worden. Van zodra de globale huur echter de termijn van één jaar overstijgt, zal de handelshuurwet van toepassing zijn met alle gevolgen vandien.

Een van de belangrijkste ‘nieuwigheden’ is dat de huurder het contract steeds te allen tijde kan opzeggen zolang hij/zij een opzegperiode van één maand respecteert.

Tenzij partijen onderling anders zijn overeengekomen, mag de huurder verbouwingen aanbrengen aan het gehuurde pand. Deze verbouwingskosten mogen echter niet hoger zijn dan één jaar huur en mogen de veiligheid, stabiliteit en de esthetische waarde van het pand niet in gedrang brengen. De verhuurder dient ook steeds op voorhand schriftelijk op de hoogte te worden gebracht.

De verhuurder heeft op zijn/haar beurt steeds toegang tot de werken en kan van de huurder bepaalde verzekeringen eisen. Als de huurder de regels niet naleeft, kan de verhuurder eisen dat de werken worden stopgezet. Hij zal hiervoor wel eerst langs de vrederechter moeten passeren.
Op het einde van de huur mag de verhuurder eisen dat de verbouwingen worden verwijderd. Indien hij beslist om de verbouwingen te behouden is geen vergoeding verschuldigd.

Indien het pand waarin de pop-up store zich bevindt verkocht wordt, zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst moeten respecteren indien deze geregistreerd is.

U kan het volledige Vlaamse Decreet hier raadplegen.

Bart QUANTEN
Advocaat