Skip to content Skip to footer

VERPLICHTE INSCHRIJVING VAN DE SYNDICUS IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

Bij Koninklijk Besluit dd. 15.03.2017 (Belgisch Staatsblad 23.03.2017) wordt de verplichting ingevoerd om elke syndicus van een Vereniging van Mede-Eigenaars in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze verplichting betreft élke syndicus, dus zowel de natuurlijke persoon als de rechtspersoon die aangesteld of benoemd is als syndicus in gevolge artikel 577-8, § 1, eerste lid Burgerlijk Wetboek of is toegevoegd of aangewezen als voorlopig syndicus ingevolge artikel 577-8, §§ 6 of 7 Burgerlijk Wetboek.

De doelstelling van de wet werd door de Ministers van Justitie, Economie, Financiën en Middenstand als volgt omschreven in hun verslag aan de Koning:

  • makkelijker kennis te kunnen nemen van de gegevens van de syndicus of de voorlopige syndicus, zonder de betreffende mede-eigendom hierbij te moeten betrekken. De syndicus van een pand kan op elk moment worden geïdentificeerd;
  • de syndici of de voorlopige syndici die het beroep onwettig uitoefenen makkelijker te kunnen opsporen en zodoende aan de verenigingen van mede-eigenaars te kunnen meedelen of de betrokkene gerechtigd is om als syndicus op te treden. Soms worden verenigingen van mede-eigenaars immers geconfronteerd met malafide syndici die bijvoorbeeld verborgen commissielonen opstrijken die aan de mede-eigenaars zouden moeten toekomen of die gelden verduisteren. In dergelijke gevallen is het voor de instanties die deze syndici disciplinair en gerechtelijk vervolgen interessant om in het kader van het nemen van voorlopige maatregelen ter bescherming van de betrokken vereniging van mede-eigenaars en in het kader van controles deze laatsten op elk moment te kunnen identificeren. Momenteel gebeurt deze identificatie via het jaarlijks opsturen van een lijst van mede-eigendommen aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars op basis van artikel 5, § 4 van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar. Deze lijst is dus niet evolutief. Dit instituut is daarenboven enkel bevoegd voor het disciplinair toezicht op de eigen leden. Het feit van de inschrijving van de syndici in de Kruispuntbank van Ondernemingen zal enerzijds de betrokken instanties toelaten gemakkelijker opzoekingen te doen en dus een performanter vervolgingsbeleid bevorderen. Anderzijds zal het een administratieve vereenvoudiging betekenen voor de syndici die op termijn bevrijd zouden kunnen worden van de verplichting om de lijsten van de mede-eigendommen die ze beheren aan het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars te verzenden.
  • de inzameling van statistische gegevens mogelijk maken.

De vereniging van mede-eigenaars of haar syndicus dienen hiertoe een aanvraagdossier tot inschrijving van de syndicus in bij een ondernemingsloket naar keuze.

Deze aanvraag tot inschrijving moet ingediend worden, uiterlijk de laatste werkdag voordat de opdracht van de syndicus een aanvang neemt. Dateert de beslissing tot zijn benoeming van minder dan acht werkdagen voordat zijn opdracht aanvangt dan moet zij binnen de acht werkdagen na het nemen ervan aan het ondernemingsloket meegedeeld worden. Deze zelfde termijnen zijn van toepassing voor latere wijzigingen of doorhalingen.


Het aanvraagdossier voor de inschrijving vermeldt :

  1. het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars;
  2. een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming. Dit uittreksel bevat de gegevens vermeld in artikel 577-8, § 2, tweede lid, eerste zin van het Burgerlijk wetboek;
  3. het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de syndicus indien het om een natuurlijk persoon gaat of indien het om een vennootschap gaat het ondernemingsnummer en desgevallend het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen. Ingeval geen rijksregisternummer of identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voorhanden is, kan het ondernemingsloket alle gegevens en documenten vragen die nodig zijn voor de eenduidige identificatie van de betrokken natuurlijke persoon.

In de kruispuntbank van ondernemingen zullen dan de volgende gegevens van de syndicus opgenomen worden en aldus publiek gemaakt worden :

  • indien het gaat om een natuurlijk persoon : naam, voornaam en het rijkregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • indien het gaat om een vennootschap : de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van zijn vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen;
  • de datum waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt.

De kost van de inschrijving is dezelfde als deze voor elke handels- of ambachtsonderneming

Dit koninklijk besluit is in werking getreden op 1 april 2017.

Voor de Verenigingen van Mede-eigenaars die op deze datum al ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt een termijn gegeven van één jaar om zich in regel te stellen.

Dirk Vandecasteele

Advocaat-vennoot.