Skip to content Skip to footer

Wanneer kan ik aansprakelijk gesteld worden voor mijn werken?

De bouwsector in het algemeen, inclusief uw eigen specialiteit, is een sector die erg gevoelig is voor betwistingen.

Uw overeenkomst met de klant is een aannemingsovereenkomst of m.a.w. een overeenkomst van “verhuring van diensten” en al uw rechten en verbintenissen, ook uw eventuele aansprakelijkheden ingeval van niet- of niet deugdelijke uitvoering van uw verbintenissen t.a.v. de klant situeren zich in dat contractuele kader.

Het is ook in die context dat u verantwoordelijkheid draagt voor de conforme en deugdelijke uitvoering van uw werken en leveringen en u eventueel ook kan aangesproken worden voor verborgen gebreken in de door u geleverde materialen of voor een eventuele foutieve materiaalkeuze.

De rechtspraak zal bij de bepaling van uw eventuele aansprakelijkheid rekening houden met de concrete feiten, o.m. uw graad van specialisatie en de mate waarin u zelf instond voor de materiaalkeuze en/of het concept van de werken. 

Echter, zelfs indien het materiaal werd voorgeschreven of geleverd door een architect of de opdrachtgever zelf, zal u als vakman-specialist niet gezien worden als een slaafse uitvoerder maar zal er in uw hoofde minstens een waarschuwing-plicht weerhouden worden. Dit kan het geval zijn wat de materiaalkeuze betreft (vb. de toepassing van een verfsysteem op metalen structuren in omstandigheden waarin industriële substanties op de verf inwerken waardoor de verflaag niet langer hecht en er corrosie ontstaat, het buitenhuis toepassen van verven die door de UV-straling in het zonlicht “verkrijten” en waardoor het gewilde esthetische aspect teniet gaat, … ) maar vb. ook m.b.t. de ondergrond waarop u de werken uitvoert (vb. vochtig hout).

Indien u uw werkzaamheden zonder voorbehoud aanvat terwijl u als vakman-specialist geacht wordt te weten dat dit niet tot een deugdelijk en conform resultaat kan leiden, kan u aansprakelijk geacht worden, zelfs indien u in uitdrukkelijke opdracht van de klant of diens architect handelt.

In uitzonderlijke gevallen kan zelfs de tienjarige aansprakelijkheid van tel zijn, nl.  indien de slechte kwaliteit van het werk de stabiliteit van een gebouw zou kunnen aantasten (bijv. ondeugdelijke verfwerken waardoor dragende metalen constructies corroderen).

Tenslotte bent u ook aansprakelijk voor schade die door de uitvoering van uw werken worden aangebracht aan de eigendom van de opdrachtgever of aan derden.

Kan u dit risico beperken ?   Jazeker !

Preventief handelen is de boodschap, in het bijzonder door de aard en draagwijdte (inclusief uw voorlichtingsplicht) duidelijk te omschrijven in een geschreven overeenkomst of bestelbon en dit met inbegrip en begrenzing van uw verantwoordelijkheden. 

Ook een verzekeringsplicht in uw hoofde of deze van uw opdrachtgever kan hierbij aan bod komen.

Dirk Vandecasteele –  Gert Damiaans – Bart Quanten