Skip to content Skip to footer

WET 21 JULI 2017: INFORMATIEPLICHT VAN DE RECHTER MOET WANBETALERS VAN ONDERHOUDSBIJDRAGEN VOORKOMEN

Het innen van onderhoudsbijdragen voor minderjarige kinderen door onderhoudsgerechtigden is niet evident in bepaalde omstandigheden. Bij Wet van 21 juli 2017 heeft de Wetgever een informatieplicht ingevoerd voor de rechter en tracht daarmee het voor onderhoudsgerechtigden makkelijker te maken om bepaalde stappen te zetten indien er niet vrijwillig wordt betaald.

In artikel 1321, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek, waarvan de huidige tekst het tweede lid wordt, wordt een eerste lid ingevoegd, luidende :

“Het vonnis vermeldt uitdrukkelijk en in begrijpbare taal de mogelijkheid om de inkomsten van de schuldenaar of iedere andere hem door een derde verschuldigde geldsom te ontvangen, als bedoeld in artikel 203ter, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zijnde de loonmachtiging.”

Voortaan wordt in elk vonnis dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vastlegt, door de rechter uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van loondelegatie/loonmachtiging.

Loondelegatie

Loondelegatie betekent concreet dat de onderhoudsgerechtigde aan de rechter een machtiging kan vragen om de inkomsten van de onderhoudsplichtige rechtstreeks te mogen ontvangen vanwege de werkgever of elke andere schuldenaar van deze laatste.

De onderhoudsgerechtigde kan dit ten allen tijde vragen aan de rechter.

De familierechter beslist autonoom, rekening houdende met de concrete omstandigheden in het dossier, doch is verplicht om de machtiging toe te staan als de onderhoudsplichtige gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen de onderhoudsbijdrage niet of niet volledig heeft betaald.

Deze achterstallen in betaling dienen vervallen te zijn in de loop van de laatste twaalf maanden voor de indiening van het verzoekschrift.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de familierechtbank beslissen om de machtiging niet toe te staan, zoals bijvoorbeeld in geval van ernstige ziekte van de onderhoudsplichtige.

Informatieplicht in vonnis

Voortaan wordt de rechter dus verplicht om de mogelijkheid om die machtiging te vragen, uitdrukkelijk en in begrijpbare taal op te nemen in het vonnis. De vermelding in het vonnis strekt ertoe om enerzijds de onderhoudsplichtige te waarschuwen van de opties die de onderhoudsgerechtigde heeft en om anderzijds de onderhoudsgerechtigde te informeren.

Dit is een belangrijk onderscheid !

Het vonnis geeft zelf geen toelating tot loondelegatie maar bevat enkel de informatie over het bestaan van die mogelijkheid.

De onderhoudsgerechtigde moet dus zelf nog steeds opnieuw naar de rechter stappen om de loondelegatie te krijgen. Aan dit systeem werd (nog) geen wijziging aangebracht, hetgeen mijns inziens een gemiste kans is van de wetgever.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 21 juli 2017 treedt in werking op 1 september 2017.

Mr. Raf STERKEN

Bron: Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen, BS 22 augustus 2017