Skip to content Skip to footer

‘Arbeidsongeschiktheid’ wegens zieke hond: Geen gewettigde afwezigheid

We hebben het allemaal met verbazing gelezen:

 een werknemer blijft 2 weken thuis om te zorgen voor zijn zieke hond en legt een medisch attest van ‘arbeidsongeschiktheid’ voor aan zijn werkgever.

In het betrokken geval had de dokter, op zijn minst gezegd opmerkelijk, een medisch attest van arbeidsongeschiktheid afgeleverd wegens ‘ziekte hond’.

Het kan uiteraard niet dat een werknemer zich op het werk ‘ziek’ meldt om te zorgen voor zijn zieke hond. Hij is immers zelf niet arbeidsongeschikt. Anders is dit wanneer de werknemer blind of slechtziend is en de zieke hond onontbeerlijk is om zich naar het werk te begeven. In dat geval kan wel gezegd worden dat de werknemer in deze situatie tijdelijk arbeidsongeschiktheid is.

Begaat de werknemer hierdoor een zware fout die een ontslag om dringende reden kan rechtvaardigen?

De arbeidsovereenkomst wordt maar in een aantal gevallen rechtsgeldig geschorst, o.a. indien het onmogelijk is te werken ten gevolge van ziekte of ongeval, hetgeen voor zover geweten niet het geval was bij de betrokken werknemer. Of was de werknemer zo onder de voet van zijn zieke hond, dat hij mentaal niet in staat was te werken?

Het bewuste doktersattest stelt dat de werknemer niet in staat is te werken wegens ‘ziekte hond’ en niet wegens ‘ziekte’. Hieruit is dus af te leiden dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is.  Dat de arts dan toch een ‘verklaring van arbeidsongeschiktheid’ aflevert is onjuist en ontoelaatbaar: de afwezigheid op het werk om voor een ziek familielid, laat staan voor zieke huisdieren, te zorgen kan in beginsel niet gewettigd worden via een medisch attest. 

De werknemer begaat een ernstige fout door thuis te blijven. Indien de werknemer niet het akkoord had van de werkgever om – zonder loon of via toegestaan verlof – thuis te blijven in deze situatie, is zijn afwezigheid immers ongerechtvaardigd.

De werkgever zal de werknemer moeten aanmanen om het werk te hervatten en indien deze weigert, kan desgevallend tot ontslag worden overgegaan. Een volgehouden weigering om terug aan het werk te gaan zou dan zelfs een ontslag om dringende reden kunnen rechtvaardigen.

De werknemer zal uiteraard in deze omstandigheden geen aanspraak kunnen maken op gewaarborgd loon.

Ilse DECLERCK

[p2p_connected type=posts_to_pages]
[p2p_connected type=categorie_to_pages]